lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

f. 1982, fil.mag. i idé- och lärdomshistoria, doktorand och lärare i idé- och lärdomshistoria.

Forskningsintressen: politisk och ekonomisk idéhistoria i modern tid (i synnerhet inom Latinamerika)

Jag föreläser även om europeisk politisk idéhistoria, fransk efterkrigsfilosofi och genusteori.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör de diskussioner kring självständighet och oberoende som alltsedan avkoloniseringen genomsyrat i stort sett samtliga aspekter av det latinamerikanska politiska tänkandet. Det är de strategier som tecknats i syfte att uppnå ekonomisk, kulturell och politisk självständighet som i avhandlingen behandlas mot sin historiska bakgrund. Av dessa strategier är det tanken om självförsörjningen som är av centralt intresse för avhandlingen. Denna ekonomiskt laddade term används i föreliggande arbete också för att beteckna en kulturell och filosofisk självständighet, det vill säga en strävan efter kontinental, regional eller nationell autonomi.

Inom detta tema finner vi upprinnelsen till den högst aktuella idén om en sydamerikansk union (som i avhandlingen bland annat ställs i förhållande till panamerikanismen samt de hispanofila och frankofila tendenser som löper parallellt med densamma). Idén om en sydamerikansk integration utgör för oss ett utmärkt studieobjekt då den ger oss tillträde till hur latinamerikanska politiska tänkare uppfattat sådant som en sydamerikansk identitet (jakten efter det som är autóctono, vilken upptar stora delar av det intellektuella livet på 1800-talet) i förhållande till den övriga världen, såväl vad gäller det forma moderlandet som övriga delar av Europa och Förenta staterna, samt dessas syn på traditionella västerländska idéer som rationalitet och framsteg.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna Cappi

Forskare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.cappikultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30