lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1976, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap (tjänstledig -31.12.2012)
forskarassistent vid institutionen för ABM, Uppsala universitet (1.1.2009-31.12.2012).

Min undervisning handlar om kunskapsorganisation, digitalisering och digitalt bevarande samt arkivteori och -historia. Därtill har jag handlett masteruppsatser.

Mina huvudsakliga forskningsintressen relaterar sig till kunskapsorganisation och -hantering, information management och informationsarbete, kulturarvsinformation, deltagande i arkiv- och informationshantering samt information och sociala medier, ex. informationsservice, informationskompetens och information i virtuella miljöer.

Forskning

Isto Huvila

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Isto Huvila kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar