lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och disputerade 2014 vid Köpenhamns universitet. Mina forskningsintressen rör informationssökning ur både användar- och systemperspektiv.

Jag studerar hur forskare och studenter når fulltext, t.ex. artiklar eller e-böcker i ett projekt finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse (http://www.epss.se).

Jag är också en del av projektet KDW (Knowledge in a Digital World, http://www.kdw.lu.se) där jag fördjupar mig i hittbarhet (findability), främst hos vetenskapliga publikationer.

När jag inte forskar arbetar jag vid Universitetsbiblioteket med elektroniska resurser och LUBsearch.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Jonas Fransson

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Jonas Fransson kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar