lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i historia och är universitetslektor i arkivvetenskap på deltid vid Institutionen för kulturvetenskaper. Min huvudsakliga arbetsplats är Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, där jag varit institutionschef sedan 2005. Mitt forskningsintresse finns inom det samtidshistoriska fältet och handlar framför allt om teknik och politik, samt om mötet dem emellan. Avhandlingen "Offentlighetens nya rum" behandlar den svenska IT-politikens framväxt och informationsteknikens konsekvenser för demokrati, medborgarskap och offentlighet under sent 1900-tal. Tidigare har jag bl.a. varit universitetslektor i historia vid Örebro universitet och föreståndare för det mångvetenskapliga forskningsprogrammet DemocrIT samt ämnessakkunnig vid Kulturdepartementet. Jag sitter för närvarande i styrelsen för Institutet för framtidsstudier och har bl.a. varit ledamot av regeringens IT-kommission och demokratidelegation, samt styrelseledamot i Sveriges Radio och Teracom AB.

Forskning

Publikationer

Böcker (8 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (40 st)
Rapporter (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Sveriges television. Jag är styrelseledamot i SVT sedan våren 2013.

Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet. Jag är ledamot i rådet sedan januari 2013.

Sim(o) Institutet för mediestudier. Jag är styrelseledamot i institutet sedan våren 2009 och styrelsens ordförande sedan 2011. Sim(o) främjar forskning inom medieområdet och sprider kunskap om forskningens resultat.

Institutet för framtidsstudier. Jag är ledamot i styrelsen sedan februari 2009.

Rådet för yrkeshistorisk forskning vid Arbetets museum, Norrköping. Jag är ledamot av rådet sedan 2007.

Folkrörelsernas arkivförbund. Jag är styrelseledamot i FA sedan 2005.

Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm. Jag är ledamot av rådet sedan 2005.

De Svenska Historiedagarna. Jag är ledamot i styrelsen sedan 2007.

Redaktionsrådet för av publikationsserien Mediehistoriskt arkiv vid Kungl. biblioteket. Jag är medlem i rådet sedan starten vintern 2009.

Lars Ilshammar

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Lars Ilshammar kan inte längre nås via institutionen/enheten.