lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och disputerade i oktober 2010. Ett av mina forskningsintressen är forskares användning av digital kommunikation. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag varför forskare väljer ett kommunikationsverktyg som bloggen. Jag är även intresserad av sociala medier och användning av digital kommunikation i vår vardag. Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle".

Från och med 2018 är jag tf bibliotekschef på Malmö universitetsbibliotek.

Forskning

Om forskningen

Jag är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap disputerad vid Lunds universitet. Mina forskningsintressen inkluderar informationspraktiker, vetenskaplig kommunikation, digital kommunikation och utvecklingen av forskarstöd inom forskningsbiblioteksverksamheter i relation till forskarpraktiker och forskningsperspektiv. Jag är särskilt intresserad av forskares användning av nya digitala kommunikationsgenrer eller format så som bloggar eller andra sociala nätverksverktyg, men även hur forskninsgdatahantering blir en del av vetenskaplig kommunikation idag.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (11 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

se min blogg sakj.wordpress.se

Sara Kjellberg

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Sara Kjellberg kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk