lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bokhistoria – information för sökande till doktorandtjänst

Utlysning 2018

Information för sökande till doktorandtjänst i bokhistoria

Vi välkomnar ansökningar till den utlysta doktorandtjänsten i bokhistoria med tillträde 1 september 2018. Sista datum för ansökan är den 1 mars 2018. Det är en fördel om den sökande tidigare studerat bokhistoria men inget krav. Ansökan görs online, se nedan.

Forskarutbildningen är förlagd till avdelningen för bokhistoria, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det är en dynamisk forskningsmiljö med ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk.

Som akademisk disciplin betraktat är bokhistoria ett ungt ämne. Vid Lunds universitet, det enda i Norden där bokhistoria finns som självständig disciplin, tillkom ämnet 1990. Vi ger grundutbildning (grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp samt kandidatkurs 30 hp) och forskarutbildning i ämnet. Internationellt sett befinner sig bokhistorisk forskning i ett expansivt läge och på nationellt plan finns ett stort behov av ökad kunskap om den grafiska kommunikationens historia och betydelse.

Den officiella utlysningen, inklusive en länk till ansökan online, nås här:

https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:190097/

Att tänka på vid ansökan:

Läs igenom utlysningstextens instruktioner noggrant.

De sökande rangordnas på grundval av sina meriter såväl som av kvaliteten och relevansen i själva ansökan och det projekt man föreslår som avhandlingsprojekt i bokhistoria. För att en korrekt bedömning av den sökande ska kunna göras är det viktigt att all nödvändig dokumentation, inklusive kandidat- och magister/masteruppsatser och eventuella publikationer, bifogas ansökan och att texterna är skriva på antingen svenska, danska, norska eller engelska.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av det tilltänkta avhandlingsprojektet. Vi välkomnar ansökningar med en tydlig bokhistorisk inriktning och väl avgränsad problemställning. Ansökan bör visa på såväl metodologisk som teoretisk medvetenhet, samt redogöra för forskningsmaterial och forskningsläge. Ansökan skall också innefatta en tidsplan för projektets genomförande. Ansökan får inte överstiga 1500 ord exklusive referenslista till litteratur och källor.

Doktoranden förväntas bedriva sitt arbete på plats på Lunds universitet.

Det rekommenderas att den sökande bekantar sig med den forskning som bedrivs på avdelningen för bokhistoria, se länken:

Forskningsämne – bokhistoria (PDF)

En svensk doktorandutbildning omfattar fyra års heltidsstudier. I tjänsten ingår avtalsenlig lön och socialförsäkringar. Mer information om forskarutbildningen finner du på: (PDF)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i bokhistoria (PDF)

Vid frågor kontakta professor Henrik Horstbøll: henrik.horstbollkultur.luse eller lektor Kristina Lundblad: kristina.lundbladkultur.luse