lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Musikvetenskap – information för sökande till doktorandtjänst

Utlysning 2018

Vi välkomnar ansökningar till den utlysta doktorandtjänsten i musikvetenskap. Forskarutbildningen äger rum vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Forskningsmiljön är dynamisk och växande med väletablerade nationella och internationella kontakter. Sista ansökningsdag är 1 mars och tjänsten ska tillträdas 1 september 2018. Ansökan ska göras online.

Den officiella utlysningen, inklusive en länk till ansökan online, nås här:

https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:190099/

Att tänka på vid ansökan:

Läs noga igenom instruktionerna i utlysningen och notera allt din ansökan måste innehålla.

De sökande rangordnas utifrån sina tidigare meriter såväl som utifrån kvaliteten och relevansen i projektplanen. För att kunna bedömas måste därför alla nödvändiga handlingar (inklusive tidigare kandidat- och magisteruppsatser samt andra eventuella publikationer) bifogas ansökan. De måste dessutom vara skrivna på ett språk som kan förstås av medlemmarna i bedömarkommittén (svenska, danska, norska, engelska, tyska).

I den obligatoriska projektplanen bör den sökande tydligt definiera syftet med forskningen, och förklara hur forskningen kommer att bidra till ämnesområdet som behandlas. Det bör göras genom att relatera projektet till både tidigare och pågående forskning inom intresseområdet och ange de(t) teoretiska perspektiv som förväntas appliceras.

Projektplanen bör också innehålla en metoddiskussion och tidsplan som förklarar hur forskningen ska bedrivas. Observera att litteraturförteckningen inte räknas som en del av de maximala 1500 orden.

Förutom genomförandet av ett avhandlingsprojekt och kursläsning, ska doktorander antagna till forskarutbildningen i musikvetenskap delta aktivt i den dagliga verksamheten som äger rum på institutionen. Det inkluderar regelbunden närvaro vid institutionens och avdelningens forskningsseminarier.

Det rekommenderas att den sökande läser beskrivningen av forskningsprofilen hos musikvetenskap i Lund för att få en bredare medvetenhet om de typer av forskning som för närvarande bedrivs. Det bör dock noteras att det är upp till varje sökande att definiera sin egen framtida forskning. Vi välkomnar projektplaner som, inom ramen för vår handledarkapacitet, öppnar för nya perspektiv för musikvetenskap i Lund. Forskningsprofilen för musikvetenskap i Lund finns på följande länkar:

Forskningsämne – musikvetenskap

En svensk forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier. Den är vid Lunds universitet fullt finansierad, inklusive löner, socialförsäkring och rätt till förmåner. Du kan hitta behörighetskrav och annan information i den allmänna studieplanen:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i musikvetenskap (PDF)

Vänligen kontakta forskningsansvarig professor Olof Sundin (olof.sundinkultur.luse) eller docent i musikvetenskap Sanne Krogh Groth (sanne_krogh.grothkultur.luse) om du har frågor.