lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Cultures of Consumption

Forskningsnod

Forskningsnoden Cultures of Consumption vill synliggöra och lyfta fram pågående forskning vid Institutionen för kulturvetenskaper. I noden arbetar forskare med olika ämnesbakgrund med fokus på samtida och historiska konsumtionspraktiker. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av empiriska, metodiska och teoretiska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning.

Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs.
 
Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar. För att se vilka pågående och avslutade forsknings- och doktorandprojekt, samt publikationer som diskuterar frågor kring konsumtionskultur, besök Cultures of Consumption i forskningsportalen LUCRIS.

Kontaktpersoner

Karin Salomonsson, karin.salomonssonkultur.luse
Robert Willim, robert.willimkultur.luse

Kommande träffar

Följande träffar är inbokade för noden Cultures of Consumption under 2019. Tiden är 13.15-15 och lokalen är LUX C436.

  • 7 februari
  • 7 mars
  • 9 maj