lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

Den 15–17 april 2015 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Lund. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till forskare och doktorander inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2015 års konferens är avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet i samarbete med Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Inbjudna keynoteföreläsare är Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) vid Oslo universitet och Tamson Pietsch, University of Sydney.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier och vi vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta.

Vi välkomnar deltagare med följande typer av bidrag:
    – Individuella papers eller presentationer på valfritt tema
    – Förslag på sessioner på valfritt tema
    – Individuella bidrag som anknyter till konferensens tema/teman 
 Inom ramen för konferensen planeras ett antal teman varav ett är ”Universitetshistoria – vägar till vitalisering och reflexion”. Universitetshistoria som genre har varit påfallande traditionell och främst producerats av enskilda lärosäten i samband med olika jubileer. Det universitetshistoriska temat vill därför inbjuda till en bred diskussion om hur denna genre kan förnyas men också göras mer allmängiltig och relevant. Inte minst mot bakgrund av universitetets snabba förändring under senare tid är det angeläget att utveckla en historieskrivning som kan ge nya perspektiv på universitetet som centrala kunskapsinstitutioner i samhället. Det inbegriper även kunskapsproduktionens villkor inom andra akademiska institutioner och miljöer samt hur denna kunskap tillämpas inom olika delar av samhället. 
 Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.
 På fredag eftermiddag, den 17 april, finns det möjlighet för konferensens deltagare att besöka kärnkraftverket i Barsebäck för en guidad tur. OBS - utökad deadline! Sista dag för att skicka in individuella abstracts (250 ord) och förslag på sessioner är 2 februari 2015. Sista dag för anmälan till konferensen och betalning av konferensavgiften är 8 mars. Anmälan, inlämning av abstracts och sessionsförslag med mera görs under "Registreringssida" i vänsterkolumnen här på hemsidan. Avgift för konferensen: 1300 kr, avgift för utflykt till Barsebäck: 200 kr.

Hotell hittas via Visit Lund

Eventuella frågor skickas till: TVHD2015@kultur.lu.se 

English summary: 
A national conference on the History of Science and Technology will be held in Lund, April 15–17, 2015. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2015 conference is the Swedish National Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the Department of History of Science and Ideas, Lund University. The main topic of the conference 
is ”University History—ways to revitalization and reflection.” For further information, please send a message to: TVHD2015@kultur.lu.se