lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Spikning: Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

2019-01-11

Fredrik Hanells avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 11/1 2019. Disputation äger rum 8/2 2019 kl. 13.15, i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Populärvetenskaplig presentation
Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet den sociala nätverkstjänsten Facebook. Med ett etnografiskt förhållningssätt studeras hur studenters informationslitteraciteter kommer till uttryck vid användning och appropriering av digitala redskap i studievardagen vid en förskollärarutbildning. Detta sätts i relation till föreställningar om lärarutbildningens digitalisering i nationella policytexter.

Vid förskollärarutbildningen finns en etablerad syn på lärande som samlärande och i avhandlingen identifieras den som en viktig orsak till hur, och varför, digitala redskap används. Studenters identitet och sätt att tillägna sig redskapen gestaltas genom två informationslitteraciteter, som rymmer delvis olika sätt att dela och använda information: en relationell informationslitteracitet och en pragmatisk informationslitteracitet.

Avhandlingen visar också hur en diskurs om digital kompetens i nationell policy rymmer ett ekonomiskt perspektiv som fokuserar på mätbarhet och konkurrens. Detta perspektiv framstår som svårförenligt med idén om samlärande. Det finns därmed skillnader mellan nationell policy och vad flera studenter och lärare beskriver som viktigt när digitala redskap används vid lärarutbildningen.

Senaste nyheterna

Kristofer Hansson har blivit tilldelad Tema vid Pufendorfinstitutet
2019-03-25
Etnologen Kristofer Hanssons Tema "A liveable post-antibiotic future: Redefining the problem ...

Ny bok – Invisible Search and Online Search Engines
2019-03-25
Jutta Haider och Olof Sundin, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, har tillsammans ...

Grattis Jimmy Jönsson – nydisputerad i idé- och lärdomshistoria!
2019-03-15
Stort grattis till Jimmy Jönsson som 15/3 disputerade i idé- och lärdomshistoria med avhandlingen ...

Temanummer av Scandinavian Studies Journal – Museums and the Performance of Heritage in Nordic Contexts
2019-03-15
Lizette Gradén är gästredaktör för ett temanummer av Scandinavian Studies Journal vol 90, nummer 3, ...

Svenskar och mikrochip
2019-03-08
Moa Petersén, universitetslektor i digitala kulturer, intervjuas om att operera in mikrochip i ...

Fler nyheter