Tentamensfrågor

Gamla tentamensfrågor

ILHA11, delkurs 1 Antiken och medeltiden

Exempel på tentamen

Essäfråga: Besvara en av tre. Skriv ett par-tre sidor. 10 poäng.

Diskutera utifrån exempel kvinnornas roll i antikens respektive medeltidens intellektuella liv.

Vilken betydelse hade den islamiska kulturen för det medeltida västerlandets vetenskap och filosofi?

Jämför uppfattningen av naturen hos antikens atomister respektive medeltidens aristoteliker.

Kortfrågor: Besvara alla de 8 frågorna. Skriv några rader. 3 x 8 poäng.

 1. Vilka var sofisterna?
 2. Vad lär nyplatonisterna om människan?
 3. Vad menas med ”den sokratiska metoden” (majeutiken)?
 4. Varför skall människor enligt Aristoteles vara sammanslutna i stater dvs. vilket är statens ändamål?
 5. Vad ägnade man sig åt i Museion?
 6. Vad menades under medeltiden med ”den dubbla sanningen”? Ge också något exempel på ett sådant tänkande.
 7. Beskriv i korthet impetusläran.
 8. Redogör för den stoiska människosynen.

Källtext (om du inte var med vid seminariet):
Vilken relation har den himmelska statens medborgare till den jordiska staten, enligt Augustinus?

Klassikertext (om du inte var med vid seminariet:
Redogör för Sokrates/Diotimas syn på kärleken i Gästabudet.

Exempel på tentamensfrågor

Essäfrågor

• Presentera den hellenistiska och romerska naturvetenskapen (När? Var? Hur? Vad?).
• Diskutera några olika riktningar inom medeltidens skolastik samt vilka problem dessa behandlade.
• Redogör för synen på förhållandet mellan individen och samhället i antiken respektive under medeltiden.
• Jämför epikuréernas och stoikernas syn på naturen, samhället och moralen.
• Diskutera romarnas roll för den västerländska idéhistorien.
• Redogör för förhållandet mellan författare från det muslimska området och skolastiken på 1100- och 1200-talen.
• Diskutera utifrån exempel kvinnornas roll i antikens respektive medeltidens intellektuella liv.
• Vilken betydelse hade den islamiska kulturen för det medeltida västerlandets vetenskap och filosofi?
• Jämför uppfattningen av naturen hos antikens atomister respektive medeltidens aristoteliker.
• Kristen tro kontra grekisk tanke: ge exempel på konflikten mellan ”tro och vetande” under medeltiden och hur konflikten löstes.
• Försokratikerna. Redogör för deras problematik, lösningsförslag och förhållande till både tidigare och senare grekiskt tänkande.
• Jämför Platons och Aristoteles filosofier, visa på likheter och skillnader.
• Universiteten. Beskriv deras uppkomst, uppbyggnad och undervisning (former och ämnen, dvs. svar på frågorna hur? och vad?) under medeltiden. Ge även ett exempel på en specifik universitetslärares tänkande vid denna tid.
• Beskriv universitetens uppkomst i Europa: vilka orter som var först, vad man där lärde ut, hur ett universitet kunde vara organiserat.
• Diskutera influenserna från det muslimska området på Västeuropa under medeltiden.
• Vilka anmärkningsvärda insatser gjordes inom naturvetenskaperna under antiken?
• Diskutera antika materialismen (Viktiga företrädare, uppfattningen om världen, människans ställning, etiken).
• Vad var nyplatonismen och vilken roll spelade den under antiken respektive medeltiden?
• Redogör för synen på universum i antiken och under medeltiden.
• Aristoteles och naturvetenskapen: den aristoteliska filosofin som bakgrund. Viktiga insatser. Sammanfattande karakteristik etc.
• Medeltidens skolastiska filosofi: utveckling, typiska drag och intresseområden, viktigare företrädare.
• De medeltida universitetens framväxt: bakgrund, utveckling, undervisningsformer etc.
• Skriv en mening om var och en av dessa personer och ange på så sätt deras viktigaste insatser inom vetenskap eller filosofi: a) Averroës, b) Pierre Abélard, c) Wilhelm av Occam.

Kortfrågor

• Hur bör man handla om man följer den Nikomachiska etiken?
• Hur får man kunskap, enligt Herakleitos?
• Beskriv Aristoteles syn på kvinnan.
• Vad menar nyplatonisterna med hypostaser?
• Hur ställer sig Wilhelm av Ockham i frågan om tro och vetande?
• Varför har man talat om en renässans på 1100-talet?
• Jämför Avicenna och Averrroës.
• Vilken roll spelar pythagoréerna i naturvetenskapens historia?
• Beskriv Archimedes verksamhet.
• Varför är förändring omöjlig, enligt Parmenides?
• Hur ställde sig William av Ockham till påvemakten?
• Vilka är de fria konsterna?
• Skriv något om Boethius betydelse för skolastiken.
• Hur kan man veta vad som är rätt handlande menar Aristoteles?
• Vad är ”det ena” hos Plotinos?
• Hur värderar Thomas av Aquino förnuftet?
• Vilka var sofisterna?
• Vad lär nyplatonisterna om människan?
• Vad menas med ”den sokratiska metoden” (majeutiken)?
• Varför skall människor enligt Aristoteles vara sammanslutna i stater dvs. vilket är statens ändamål?
• Vad ägnade man sig åt i Museion?
• Vad menades under medeltiden med ”den dubbla sanningen”? Ge också något exempel på ett sådant tänkande.
• Beskriv i korthet impetusläran.
• Redogör för den stoiska människosynen.
• Vad var det nya med den joniska naturfilosofin?
• Vilka former av undervisning förekom vid de medeltida universiteten?
• Vilken roll spelade Alexandria i vetenskapshistorien?
• Beskriv Augustinus människosyn?
• Hur resonerade en skeptiker?
• Hur ser Thomas av Aquino på förhållandet mellan tro och förnuft?
• Vad är nominalism? Presentera en företrädare för nominalismen.
• Vad lärde sofisterna?
• Hur beskrev epikuréerna världsalltet?
• Vilka bidrag lämnade araberna till den västerländska idéhistorien? Ge några exempel.
• Vad är Pierre Abélard känd för?
• Vad är elementarläran?
• Hur lyder Anselms av Canterbury gudsbevis?
• Vilken roll tilldelas kvinnorna i Platons Staten?
• Hur bör man leva enligt stoicismen?
• Vad består världen av, enligt Aristoteles?
• Redogör för nyplatonismens gudsbegrepp.
• Vad är nominalism?
• Vad är hellenismen?
• Vad är humoralpatologi?
• Karakterisera Sokrates efter Xenofon och Platon.
• Ge exempel på en renässans före Renässansen.
• Vilken roll spelar Cicero i idéhistorien?
• Beskriv John Duns Scotus tänkande.
• Vad är averroismen?
• Ange tre viktiga skillnader mellan Platon och Aristoteles i synen på staten och samhället.
• Sammanfatta epikuréernas eller stoikernas filosofi och livssyn i några korta punkter.
• Beskriv den antika humoralpatologin (läran om de fyra kroppsvätskorna) och säg något om dess konsekvenser för medicinen.
• Den ptolemeiska världsbilden drar en skarp gräns mellan regionerna under månens bana (den sublunära sfären) och regionerna ovanför månens bana (de celesta sfärerna). Vilka är de viktiga skillnaderna mellan de två regionerna?
• a) Presentera kort (i en mening) tre kvinnor som nämnts i delkursens litteratur och som gjort insatser inom vetenskap eller kulturliv under antiken och medeltiden. b) Varför tror du att så få kvinnor nämns?
• Kyrkofadern Augustinus (död 430) har kallats ”den första moderna människan” eller ”den första västerländska människan”. Man har då tänkt främst på Confessiones (Bekännelser). Vad i detta verk kan motivera beskrivningar av Augustinus som de ovan citerade?
• Man brukar tala om en ”karolingisk renässans” omkring år 800. Beskriv kort denna renässans, dess bakgrund och resultat.

Källtext

• Vilken relation har den himmelska statens medborgare till den jordiska staten, enligt Augustinus?
• Vad är förhållandet mellan anlag och övning enligt Plutarchos?
• Hur beskrivs den jordiska staten av Augustinus?
• Ange några huvuddrag i Plutarchos-texten om barnens uppfostran.

Klassikertext

• Redogör för Sokrates/Diotimas syn på kärleken i Gästabudet.
• Redogör för Aristofanes syn på kärleken i Platons Gästabudet.
• Redogör för uppfattningen om filosofin i Platons Gästabudet (Sokrates tal).
• Platons Gästabudet: redogör för vad någon av deltagarna i gästabudet har att säga om kärlekens natur.

ILHA11, Delkurs 2 Renässansen och den vetenskapliga revolutionen


Exempel på tentamen

Essäfråga: Besvara en av tre. Skriv ett par-tre sidor. 10 poäng.
1600-talets vetenskapliga revolution.

Humanism och människosyn under 1400- och 1500-tal.

Politikens konst från Machiavelli till Locke.

Kortfrågor: Besvara alla de 8 frågorna. Skriv några rader. 3 x 8 poäng.
 1. Vad betyder namnet Utopia hos Moore? Var hans bok i modern mening en utopi?
 2. Vad betyder Descartes Cogito ergo sum? Vilken roll spelar denna sats i hans system?
 3. I vad mening ville Spinozas Etik efterlikna geometrin?
 4. Erasmus av Rotterdam brukar ses som en typisk humanist. Finns det anledning till det?
 5. Ändrades synen på äktenskap, familj och sexualitet genom reformationen? På vad sätt?
 6. Hur utvecklades synen på kropp, hälsa och sjukdom under perioden?
 7. Vad innebär det sk sociala kontraktet?
 8. Ge exempel på boktryckarkonstens betydelse under perioden!

Källtext (om du inte var med vid seminariet):
Välj ut en källtext och berätta om dess sammanhang!

Klassikertext (om du inte var med vid seminariet:


Exempel på tentamensfrågor

Essäfrågor

• 1600-talets vetenskapliga revolution.
• Humanism och människosyn under 1400- och 1500-tal.
• Politikens konst från Machiavelli till Locke.
• Renässansen – modern eller bakåtblickande?
• Den vetenskapliga revolutionen – fanns den?
• 1600-talets politiska tänkande.
• Vad utmärkte renässansen som epok?
• Den nya världsbilden
• Världsbildens förändring under renässans och 1600-tal.
• Descartes – den moderna filosofins fader?
• Synen på människan under renässans och 1600-tal.
• Vari bestod ”den vetenskapliga revolutionen”?
• Renässans och humanism.
• Den nya vetenskapen och filosofin.
• Vad var renässansen?
• Vad utmärkte 1600-talets filosofi?

Kortfrågor

• Vad betyder namnet Utopia hos Moore? Var hans bok i modern mening en utopi?
• Vad betyder Descartes Cogito ergo sum? Vilken roll spelar denna sats i hans system?
• I vad mening ville Spinozas Etik efterlikna geometrin?
• Erasmus av Rotterdam brukar ses som en typisk humanist. Finns det anledning till det?
• Ändrades synen på äktenskap, familj och sexualitet genom reformationen? På vad sätt?
• Hur utvecklades synen på kropp, hälsa och sjukdom under perioden?
• Vad innebär det sk sociala kontraktet?
• Ge exempel på boktryckarkonstens betydelse under perioden!
• Varför väckte Copernicus teori så mycket opposition?
• Förklara någon punkt där lutherdomen skilde sig från den romersk-katolska uppfattningen!
• Ge exempel på hur frågan om människans och viljans frihet diskuterades under renässansen!
• Vad menas med uttrycket ”Gud eller naturen” hos Spinoza?
• Vad är ett ”samhällskontrakt” och på vad sätt spelade läran om samhällskontraktet en roll i 1600-talets politiska tänkande?
• Nämn någon upptäckt inom medicin eller anatomi från perioden och förklara dess betydelse!
• På vad sätt var frågan om förhållandet mellan kropp och själ ett problem för 1600-talets tänkande?
• Vad sysslade ”renässanshumanisterna” med?
• Vilken var Brunos betydelse för vetenskapshistorien?
• Vilken roll spelar Fortuna hos Machiavelli? Varför poängterar Machiavelli att Fortuna är en kvinna?
• Varför var förhållandet mellan kropp och själ ett problem för Descartes?
• Hur såg Luther på påvekyrkan?
• Vilken betydelse fick upptäckten av blodomloppet?
• Karakterisera Newtons insats!
• Skilde sig Luthers familjesyn och sexualsyn från katolicismens? Hur?
• Vad var nytt och vad var traditionellt i Copernicus teori?
• Hur förhöll sig Paracelsus till tidigare medicin och kemi?
• Vilken roll har dygden (”virtù) i Machiavellis politiska teroi?
• I vad mening kan Montaigne kallas skeptiker?
• Varför betraktades Spinoza av många som ”ateist”?
• Vad utmärkte Luthers människosyn?
• Vad innebar ”jansenismen”?
• Varför väckte Copernicus teori om himlakropparnas rörelser så mycket motstånd?
• Vad var nytt i Francis Bacons syn på vetenskapens metod?
• Hur förändrades synen på äktenskap och familj genom reformationen?
• Hur levde man i Mores Utopia?
• Vad innebar Descartes ”metodiska tvivel”?
• Hur försvarade Locke den privata äganderätten?
• Hur förändrades den vetenskapliga synen på människokroppen under 1600-talet?
• Hur gick upptäckten av blodomloppet till?
• Vilka argument framfördes mot Copernicus heliocentriska hypotes?
• Vad betyder ”substans” hos Descartes eller Spinoza?
• Vad innebär den ”förutbestämda harmonin” hos Leibniz?
• Nämn någon fråga där Erasmus och Luther var av olika mening!
• På vad sätt har Mores ”Utopia” något att göra med Platon?
• Hur såg Luther och lutherdomen på man, kvinna och familj?
• Vad innebar ”jansenismen”?

Källtext

• Reflektera kring utopier under epoken!
• Diskutera argumenteringen i någon av texterna!
• Välj ut en källtext och berätta om dess sammanhang!
• Illustrera med texternas hjälp något som du finner typiskt för renässansens synsätt!
• Belys någon aspekt av renässansens människosyn med hjälp av en källtext!
• Vad innebär människans värdighet enligt Pico della Mirandola?

Klassikertext

• Vilken roll spelar dygd/virtus hos M?
• Hur ser Machiavelli på furstens moral?
• Machiavellis bok är en handbok för furstar. På vad sätt?
• Vad vill Machiavelli säga i sista kapitlet av Fursten?
• Hur förhåller sig Furstens etik till kristen etik?
• Kan etiken i Machiavellis Fursten förenas med kristen etik?

ILHA11, Delkurs 3 Upplysningen och romantiken (1700-1870)


Exempel på tentamen


Essäfråga: Besvara en av tre. Skriv ett par-tre sidor. 10 poäng.

Ge exempel på olika uppfattningar om religion under perioden.

Vad är upplysning? Diskutera möjliga svar utifrån Voltaire, Rousseau och Kant.

Redogör för synen på kvinnan hos Rousseau, Hegel och Wollstonecraft.

Kortfrågor: Besvara alla de 8 frågorna. Skriv några rader. 3 x 8 poäng.
Vad innebär maktdelningen hos Montesquieu?
 1. På vilket sätt är Schelling en romantisk filosof?
 2. Ge exempel på ett nytt historiskt medvetande under 1700-talet.
 3. Presentera ett par företrädare för den skotska upplysningen.
 4. Karakterisera vänsterhegelianismen.
 5. Varför bör man handla av plikt och inte av böjelse enligt Kant?
 6. Vem var Condillac?
 7. Hur skapas välfärd enligt Adam Smith?

Källtext (om du inte var med vid seminariet):
Reflektera kring utopier under epoken!

Klassikertext (om du inte var med vid seminariet:
Beskriv kort D’Alemberts syn på naturen.


Exempel på tentamensfrågor

Essäfråga

• Diskutera romantikens människosyn.
• Redogör för 1700-talets diskussion om statsskicken/regimerna.
• Jämför empirismen hos Berkeley och Hume.
• Ge exempel på olika uppfattningar om religion under perioden.
• Vad är upplysning? Diskutera möjliga svar utifrån Voltaire, Rousseau och Kant.
• Redogör för synen på kvinnan hos Rousseau, Hegel och Wollstonecraft.
• Hur spreds upplysningen?
• Jämför de olika kunskapsteoretiska projekten under perioden.
• Finns en romantisk samhällsuppfattning? Argumentera med hjälp av exempel.
• Redogör för hur man såg på människan under 1700- respektive det tidiga 1800-talet.
• Diskutera upplysningens sociala miljöer och nationella variation.
• Ange de huvudsakliga brittiska bidragen till samhällsteorin under 1700-talet.
• Diskutera synen på naturen under perioden och dess roll för politik, vetenskap och religion.
• Redogör för den brittiska samhällsteorins utveckling från skottarna till J. S. Mill.
• Presentera den franska upplysningsrörelsen, dess ledande tänkare och centrala publikationer. Diskutera även när den uppkom och när den kan sägas ha tagit slut.
• Diskutera den idéhistoriska bakgrunden till föreställningen om mänskliga rättigheter.
• Vilken betydelse fick den romantiska naturfilosofin för naturvetenskapernas utveckling?
• Redogör för synen på människan hos upplysningens tänkare.
• Redogör för de centrala problemen inom 1700-talets politiska teori, samt olika försök att lösa dessa.
• Redogör för huvuddragen i Kants filosofi (såväl den teoretiska som den praktiska).
• Hur skiljer sig romantikens syn på religionen från upplysningen?
• Diskutera vilken roll Storbritannien spelar för upplysningsrörelsen.
• Redogör för den tyska filosofins utveckling från Leibniz till Hegel.
• Beskriv hur en natursyn får konsekvenser för konst, vetenskap och politik omkring 1800.
• Redogör för revolutionen inom kemin under slutet av 1700-talet.

Kortfrågor

• Presentera Giambattista Vico.
• Vilken betydelse hade föreställningen om ”den ädle vilden” under 1700-talet?
• Redogör för Fichtes idealism.
• Ge exempel på franska revolutionens inverkan på samtidens tänkande.
• Hur ser Hegel på kvinnligheten?
• Vad är ”naturlig religion”?
• Ange några faktorer som kan förklara upplysningens spridning.
• Beskriv hur Bentham ser på rätten.
• Vad innebär maktdelningen hos Montesquieu?
• På vilket sätt är Schelling en romantisk filosof?
• Ge exempel på ett nytt historiskt medvetande under 1700-talet.
• Presentera ett par företrädare för den skotska upplysningen.
• Karakterisera vänsterhegelianismen.
• Varför bör man handla av plikt och inte av böjelse enligt Kant?
• Vem var Condillac?
• Hur skapas välfärd enligt Adam Smith?
• Beskriv Adam Smiths moralfilosofi.
• Vad utmärker upplysningens människosyn?
• I vilket sammanhang tillkom Fichtes Tal till den tyska nationen?
• Vad är Naturphilosophie?
• Jämför Condorcet och Comte.
• På vilket sätt inspirerade Kant den romantiska filosofin?
• Vad är Mills kritik av Bentham?
• Presentera någon av periodens kvinnliga idéhistoriska gestalter.
• Presentera Claude Adrien Helvétius.
• Vad menar Kant med kritik av kunskapen?
• Hur förhåller sig Feuerbach till Hegel?
• Vilken uppfostran bör en flicka få enligt Rousseau?
• Beskriv Schellings syn på naturen?
• Hur såg d’Holbach respektive Voltaire på religionen?
• Vad är utilitarism?
• Vilken roll spelade den nya kunskapen om främmande världsdelar?
• I vilken utsträckning kan idéer hos Fichte, Schelling och Hegel anknytas till den romantiska strömningen?
• Redogör för Benthams lyckokalkyl.
• Vad var det i England som tilltalade de franska upplysningstänkarna?
• Jämför Rousseaus samhällskontrakt med Hobbes och Lockes.
• Hur ser Hume på förhållandet mellan förnuft och känslor?
• Placera Mary Wollenstonecraft i den samtida politisk-filosofiska kontexten.
• Vad innebär Comtes positivism?
• Ge något exempel på 1700-talets kosmopolitiska inställning.
• Vad är deism och vilka företrädde den?
• Hur tänkte sig naturalhistorikern Buffon att jorden uppkommit och hur beräknade han dess ålder?
• Vilken betydelse fick Herder för 1800-talets politiska idéer?
• Vad menar Hegel med ”dialektik”?
• Vad innebar den s.k. ”vitalismen”?
• Redogör för Rousseaus syn på kvinnan.
• Vad gynnar samhällets välstånd enligt merkantilismen respektive fysiokratismen?
• Är Hume en skeptiker? Motivera ditt svar.
• Vad förknippar man med namnet David Hume?
• Vad är deism och vilka företrädde den?
• Vad menades i 1700-talets naturalhistoriska vetenskap med ”naturens stege”?
• Hur såg upplysningens företrädare på icke-europeiska folk?
• Vad menar Rousseau med ”den allmänna viljan”?
• Vilken betydelse fick Kant för 1800-talets idealistiska filosofi?
• Vilka var huvudtankarna i Adam Smiths ”Wealth of Nations”?
• Hur debatterades kvinnofrågan under 1700-talet?
• Hur ser Feuerbach på religionen?
• Vad säger Buffon om jordens utveckling?
• Vad säger Ferguson om det mänskliga samhällets utveckling?
• Diskutera uppfattningar om styrelsen inom upplysningsrörelsen.
• Varför är den franska revolutionen oförnuftig enligt Burke?
• Hur ser Rousseau och Hegel på kvinnan i familjen?
• Ge exempel på olika religiösa uppfattningar under 1700-talet.
• Vad menas med utilitarism?
• Vad lärde fysiokraterna?
• Vad är deism och vilka företrädde den?
• Vad menades i 1700-talets naturalhistoriska vetenskap med ”naturligt system”?
• Vad menade La Mettrie med att människan är en maskin? Vilken eller vilka uppfattningar var hans lära ett angrepp på?
• Vilka var huvudtankarna i Montesquieus ”Om lagarnas anda”?

Källtext

• Välj ut en källtext och berätta om dess sammanhang!

Klassikertext

• Hur uppfattar D’Alembert materien?
• Beskriv kort D’Alemberts syn på naturen.
• Diderots D’Alemberts dröm tar upp ett naturvetenskapligt ämne. Vilket?
• Hur framställs D’Alembert i Diderots text?
• Redogör för D’Alemberts tankar i Diderots text.
• Diderots D’Alemberts dröm diskuterar en ny upptäckt inom fysiologin. Vilken?

ILHA11, Delkurs 4 Den moderna världsbildens framväxt


Exempel på tentamen Kortfrågor: Besvara alla de 6 frågor. Skriv några rader.
 1. Vad var termodynamikens andra lag?
 2. Beskriv Schopenhauers vilja till liv!
 3. Beskriv Nietzsches vilja till makt.
 4. Vad betyder begreppet libido hos Freud?
 5. Hur kritiserades Freud från feministiskt håll?
 6. Med vad fog kan Heidegger kallas existensfilosof?

Källtext (om du inte var med vid seminariet):
Kommentera retoriken i någon av texterna!

Klassikertext (om du inte var med vid seminariet:
Kulturen fordrar disciplin enligt Freud. På vad sätt?


Exempel på tentamensfrågor


Essäfrågor • Vad  var kärnan  i  Simone  de  Beauvoirs  feminism?  
• Hurdan  är  Marx  och  Engels  historiesyn?
• Analysera  argumenten  i  förordet  till  "Det  andra  könet"! 
• Beskriv  Schopenhauers  filosofi
• Beskriv  Nietzsches  filosofi 
• Vila är postmodernismens huvuddrag?
• Finns en feministisk samhällsuppfattning? Argumentera med hjälp av exempel.  
Kortfrågor • Hur skilde sig Einsteins relativitetsteori från Newtons gravitationsteori? Ange några punkter!
• Hur kritiserade Bergson den naturvetenskapliga/kvantitativa uppfattningen av tiden?
• Nämn några företrädare för modern kvinnorörelse och säg något om hennes teorier!
• Vad menas hos Hannah Arendt med ”ondskans banalitet”?
• Hur förhåller sig den s.k. socialdarwinismen från den ursprungliga darwinismen?
• Skiljer sig ”leninism” från ”marxism” och i så fall på vad sätt?
• Nämn ett nyckelbegrepp i Freuds psykoanalys och förklara det.
• Hur definierar J-F Lyotard ”postmodernismen”?
• Förklara någon punkt där Kierkegaard kritiserade hegelianismen!
• Vad innebär Nietzsches lära om ”den eviga återkomsten”?
• Man talar om Niels Bohr som företrädare för den s.k. köpenhamnstolkningen av kvantmekaniken. Vad gick den ut på?
• Vad menas med ”genusteori”?
• Eduard Bernstein anses ha ”reviderat” marxismen. På vad sätt?
• På vad sätt kan Darwin anses ha påverkat samhällsdebatten?
• Vad är ”postmodernism”?
• Ge något exempel på hur det moderna samhället diskuterats inom sociologin (t.ex. hos Max Weber)!
• Vad var termodynamikens andra lag?
• Beskriv Schopenhauers vilja till liv!
• Beskriv Nietzsches vilja till makt.
• Vad betyder begreppet libido hos Freud?
• Hur kritiserades Freud från feministiskt håll?
• Med vad fog kan Heidegger kallas existensfilosof?
• Hur uppfattade Lenin sitt eget förhållande till Marx?
• Hur uppstod ekologin?
• Ge exempel på hur darwinismen påverkat människosynen!
• Vilken roll intar viljan i Schopenhauers tänkande?
• Freuds kanske mest kända bok har titeln ”Drömtydning”. Vad innebär drömtydning i detta sammanhang?
• På vad sätt kunde Heisenbergs s.k. osäkerhetsrelation ge upphov till metafysisk oro?
• Vad innebär begreppet ”genus” när man talar om ”genusteori”?
• Vad är ”dygdeetik” och på vad sätt kan den sägas ha fått en renässans?
• Vad avses med ”postmodernism” (enligt någon definition)?
• Hur förhöll sig Lenins marxism till Marx?
• Vad var den s.k. vänsterhegelianismen och vilket samband hade den med Karl Marx?
• Vilka argument hade samtiden mot Darwins teori?
• Hur utlägger Nietzsche läran om ”övermänniskan”?
• Vad avses med ”ångest” hos Kierkegaard?
• Hur uppstod och utvecklades den moderna feminismen?
• Hur kan man enligt Freud tolka drömmar?
• Vad avses med ”existentialism”?
• Finns det någon skillnad mellan ”modernt” och ”postmodernt”? Vilken?
• Hur kom Darwins läror att påverka samhällsdebatten?
• Vad menas hos Martin Heidegger med ett ”egentligt” respektive ”oegentligt” sätt att existera?
• Varför är medlidandet för Schopenhauer den högsta dygden?
• Vad innebar den s.k. revisionismen inom marxismen?
• Vad innebar ett ”totalitärt” samhällsystem enligt Hannah Arendt?

Klassikerfråga • Finns det enligt Freud något botemedel för vår vantrivsel i kulturen? Utveckla!
• Vari består kulturens obehag enligt Freud?
• Kulturen fordrar disciplin enligt Freud. På vad sätt?
• Vari består det repressiva momentet i kulturen enligt Freud?
• Varför kan kulturen enligt Freud ge vantrivsel?

Källtextfråga • Försök analysera retoriken i någon av texterna!
• Analysera argumenten i förordet till ”Det andra könet”!
• Kommentera retoriken i någon av texterna!
• Vad ville Simone de Beauvoir åstadkomma med boken ”Det andra könet”?
• Välj ut någon av texterna och kommentera dess litterära form!
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-16