lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är pensionerad docent i biblioteks- och informationsvetenskap.

Min forskning har framför allt rört sig inom två områden, dels informell vetenskaplig kommunikation, dels bibliotekariers kompetens och yrkesroll. Båda påverkas tydligt av bl a ny teknik och nya medier. Jag var föreståndare för LUs magisterprogram i B&I (BIVIL) från starten 1994 2006 då jag blev prefekt för "den gamla" inst för kulturvetenskaper (2006-2008). Jag undervisar fortfarande lite inom ABM-masterprogrammet och är som lärare en varm anhängare av PBL, problembaserat lärande.

Jag är FK i engelska (1970) och har bibliotekarieexamen (1979). 1992 disputerade jag i Library and Information Science vid University of Toronto i Kanada. Min avhandling, Personal information management in computer science research, rör datavetenskapliga forskares informationsbeteende och forskningskommunikation. 1971-93 arbetade jag inom universitetsbiblioteken i Uppsala, Linköping och Lund.

Forskning

Forskargrupper

Avslutade projekt

Om forskningen

Min forskning har framför allt rört sig inom två olika områden, dels informell vetenskaplig kommunikation, dels bibliotekariers kompetens och yrkesroll. Båda påverkas tydligt av samhällsförändringar som präglas av teknik- och medieutveckling. Jag är medlem av forskningsgruppen "Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle".

De forskningsproblem som jag arbetat med i drygt 25 år har ett framträdande användarperspektiv gemensamt. Detta kan ses som ett resultat av en fruktbar växelverkan mellan vetenskaplig verksamhet och olika yrkeserfarenheter från forskningsbibliotek respektive undervisning.

Min forskning inom området bibliografiska informationssystem var knutet till mitt arbete på 80-talet vid LIBLAB (Linköpings universitet). Inom detta område är jag inte längre forskningsaktiv.

 Däremot forskar jag fortfarande inom området informationsbeteende kopplat till vetenskaplig kommunikation som var ämnet för min avhandling (1992).

Ett tredje forskningsområde rör bibliotekariers yrkesroll, kompetens och kompetensutveckling. Det behandlas bl a inom ramen för projektet Framgångspotential (2001-09).

Övriga uppdrag och meriter

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap 2010.
Prefekt för institutionen för kulturvetenskaper, LU 2006-2008.
Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, 1994-2012.
Föreståndare för bibliotekarieprogrammet (BIVIL) vid LU 1994-2006.
Forskare vid LIBLAB, Inst för datavetenskap, Linköpings universitet 1983-87/89.
Biblioteksassistent/bibliotekarie Uppsala UB 1971-79; Linköpings UB 1979-83; Lunds UB 1987-89.- Platschef för UB1 i Lund 1989-93.

Uppdrag i urval
Ledamot av Biblioteksstyrelsen vid Lunds universitet, 2007-2011.
Ledamot av grundutbildningsnämnden för Området för humaniora och teologi, Lunds universitet, 2006-2008.
Ledamot i institutionsstyrelsen, Institutionen för kulturvetenskaper, 1997-2011.
Ledamot i styrelsen för CITU, Centrum för informationsteknik i utbildningen, Lunds universitet, 1995-2001.
Ordförande i datornämnden för Området för humaniora och teologi, Lunds universitet, 1995-2000.
Medlem av redaktionskommittén för Svensk Biblioteksforskning 2000-2010.
Medlem av redaktionskommittén för Ikoner – vision och tradition 1998-2008.
Ordförande i Svenska Bibliotekariesamfundets lokalavdelning för Sydsverige, 1990-97.

Birgitta Olander

Docent
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post birgitta.olanderkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30