lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bokhistoria

Bokhistoria är som akademisk disciplin betraktat i Sverige ett ungt ämne. Vid Lunds universitet, det enda i Norden där bokhistoria finns som självständig disciplin, tillkom ämnet 1990. Vi ger grundutbildning, kandidat - och forskarutbildning i ämnet. Bokhistoriskt inriktad forskning bedrivs också inom en rad andra ämnen. Internationellt sett befinner sig den bokhistoriskt inriktade forskningen i ett expansivt läge och allt fler inser hur användbara och värdefulla de bokhistoriska perspektiven och frågeställningarna är. Det kommunikationsskifte vi befinner oss i med den digitala tekniken gör att det finns ett växande behov av kunskap om olika former av kommunikation, vad dessa kommunikationsformer betyder och hur de påverkas av och påverkar samhället och kulturen.

All språklig kommunikation utom den direkta, muntliga kräver någon form av grafisk teknik – exempelvis skrift, tryck, eller digital kodning ­– och alla grafiska dokument, från inskrifter i sten till e-böcker, har en form och en materialitet. Hur denna form och materialitet ser ut påverkar hur användaren uppfattar innehållet i det som kommuniceras. Detta är en grundläggande utgångspunkt inom bokhistoria. Ett dokument, en bok till exempel, produceras, distribueras och konsumeras. Alla dessa led kan studeras inom bokhistorisk forskning. En bokhistoriker kan alltså ägna sig åt teknikfrågor likaväl som bokhandelsfrågor eller åt olika aspekter av läsning. Dokumentet ifråga – tidningen, boken eller den digitala filen exempelvis – ingår vidare i en rad olika sammanhang – juridiska, administrativa, ekonomiska och kulturella – och alla dessa genererar mängder av intressanta problem och infallsvinklar på den mänskliga kommunikationens villkor och betydelser.

Kopplingen mellan dokument (böcker, tidningar, blanketter, annonser, affischer etc), människan och samhället är viktig i den bokhistoriska forskningen liksom uppfattningen att den grafiska tekniken och dess produkter på en och samma gång är en konsekvens av mänskliga handlingar och något som påverkar människan och samhället.

 

Hur ser den bokhistoriska miljön ut?

Avdelningen för Bokhistoria finns på Institutionen för kulturvetenskaper. Bokhistoria består för närvarande av professor Henrik Horstbøll, to forskare, to doktorander med tjänst samt doktorander som befinner sig i slutfasen av sina avhandlingsarbeten.

Det viktigaste nätverket utgörs av Nordiskt Forum för Bokhistoria som årligen anordnar ett par forskningsseminarier i Lund och Köpenhamn. Vi har också samarbete med Köpenhamns universitet och vi har goda kontakter med det mediehistoriska seminariet vid Lunds universitet, samt med många bokhistoriskt inriktade forskare utomlands.

Kontakt: Henrik Horstbøll eller Kristina Lundblad

Forskare

Henrik Horstbøll, professor

Kristina Lundblad, docent, universitetslektor

Gunilla Törnvall, universitetslektor

Doktorander

Publikationer

Böcker (9 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (34 st)
Bokkapitel (46 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (22 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (11 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)
Tidningsartiklar (13 st)
Övrigt (3 st)