lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i ABM

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter. I programmet väljs inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi.

ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. ABM-masterns profil svarar mot en förändring i synen på relationen mellan medborgare och samhällets minnesinstitutioner som ställer nya krav på yrkeskunnande.

I programmet fokuseras särskilt förmedling av information och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och organisationer där förmedlingen äger rum. Metoder, tekniker och andra förutsättningar för att tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och museernas material är därför viktiga inslag för att klargöra olika sätt att möta verksamheternas användare. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap utgör naturliga inslag i programmet.

Programmet innehåller såväl gemensamma som ämnesspecifika inslag. Efter utbildningen kan du bland annat söka arbete som arkivarie, bibliotekarie, museitjänsteman eller arbete vid näraliggande kultur-, informations och forskningsinstitutioner. Fördjupningen i ett avslutande examensarbete gör även programmet forskningsförberedande i respektive ämne.

Har du frågor kring antagningen? Skicka gärna e-post till: antagning.abmkultur.luse

Kontaktinformation

Björn Magnusson Staaf,
Programkoordinator för masterprogram i ABM

E-post
bjorn.magnusson_staafkultur.luse

Telefon
046–222 30 76