lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildning

Vi ger utbildning både på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå.

Se aktuell information om när kurserna ges på antagning.se. Har du frågor kring utbildning vid institutionen – kontakta någon av våra studievägledare.

Vill du studera hos oss?

Våra utbildningar söker du via antagning.se och ansökningsomgångarna är öppna från mitten av mars–mitten av april respektive mitten av september–mitten av oktober.

Vägar till examen

Program- respektive ämnesutbildningar är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen examen (kandidat-, magister- eller masterexamen). Med ämnesutbildning avses att du läser fristående kurser upp till kandidatnivå (minst 90 hp i ett huvudområde) och kompletterar detta med ytterligare kurser för att uppnå 180 hp (kandidatexamen). Med programutbildning avses att du läser en sammanhållen utbildning som utgörs av en i förväg bestämd kursstruktur, antingen på grundnivå eller avancerad nivå.

Läser du fristående kurser bestämmer du själv vad du ska läsa inför varje ny termin, om du däremot läser på ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta terminerna.

Läs mer om examen genom fristående kurser här

Har du funderingar kring din utbildning kontakta någon av våra studievägledare.

Våra ämnesutbildningar och program

Arkivvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap
Bokhistoria
Etnologi
Förlags- och bokmarknadskunskap
Idé- och lärdomshistoria
Intermediala studier
Konsthistoria och visuella studier
Kulturadministration (inga kurser ges under 2016)
Modevetenskap
Museologi
Musikvetenskap
Projektledning och entreprenörskap för humanister
Tillämpad kulturanalys
Visuell kultur

Kandidatprogram i digitala kulturer
Kandidatprogram i modevetenskap

Masterprogram i ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi)
Masterprogram i historiska studier
Masterprogram i tillämpad kulturanalys (Master in Applied Cultural Analysis)
Masterprogram i visuell kultur (Master in Visual Culture)

Forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå