lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkivvetenskap

Arkivvetenskap

Inom arkivvetenskapen studerar man teorier och metoder för arkivens funktioner och de kontexter inom vilka institutionerna verkar. Arkivinstitutionerna har idag både en informationsbevarande och informationsförmedlande inriktning. Ämnet är en del av informationsvetenskapen. I ämnet ingår bl a studiet av organisationers dokumentationsprocesser och informationsalstring, den administrativa informationens utveckling, strukturering, registrering, värdering och gallring av arkivinformation, bevarande av arkivinformation oavsett lagringsmedium, arkivlagstiftning samt arkivens samhällsroll.

GrundnivåGes termin
Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, 15 hp (ABMA15)vår 2019
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2019
Avancerad nivå
ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (ABMM07)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:

Masterprogram i ABM

Är du nyfiken på masterprogrammet i ABM? Läs mer om utbildningen här:

Masterprogram i ABM