lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medicinsk humaniora

Forskningsnod

Noden och dess forskningstema

Forskningsnoden genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar, biomedicinsk forskning samt förståelser av dessa verksamheter. I forskning belyser vi människors erfarenheter av att leva med sjukdom, vård av människor och etiska frågeställningar som väcks inom sjukvården och i biomedicinsk forskning. Våra studier och program är ofta flervetenskapliga och genomförs med både samtida och historiska perspektiv. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den medicinska utvecklingen på såväl individuell som samhällelig nivå. Genom en kombination av kulturvetenskapliga metoder och teorier undersöks teman som till exempel vårdmöten, medicinsk kunskapsproduktion t.ex. genom bilder, hälsorelaterad information, implementering i sjukvården, den moderna biomedicinens nya teknologier, den kulturella receptionen av medicinska texter och bilder, samt hur medicin kan förstås i en digital samtid.   

Existerande och förväntade samarbeten

Inom noden arbetar forskare med lång erfarenhet av samarbete med andra forskningsdiscipliner inom biomedicin och vårdvetenskap, den faktiska hälso- och sjukvårdspraktiken samt patientgrupper. Samarbeten sker både nationellt och internationellt. Seminarieserien Medical Humanities Seminar har under många år varit samlande för de forskare som verkar i regionen.

Pågående projekt och annan verksamhet

I nodens projekt sker forskning inom medicinsk humaniora. Här utvecklas kulturella perspektiv vad gäller teori och metod, men även utforskandet av för humaniora nya empiriska fält. I våra vetenskapliga publikationer är målsättning att utveckla kunskap om historiska utvecklingsprocesser och förståelser av samtida medicinpraktiker såväl som att ha en inverkan på den aktuella hälso- och sjukvården. Forskningsprojekten sker i hög grad i nära samarbete med hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen. Förutom seminarieserien Medical Humanities Seminar anordnar noden också regelbundet konferenser och temaworkshops. På Institutionen för kulturvetenskaper finns utbildningar inom nodens tema.

Kontaktpersoner

Rachel Irwin
Kristofer Hansson
Anna Tunlid

Open Seminar

Bodies, Buildings and Breath: Pre-antibiotic, Antibiotic and Post-antibiotic Architectures

Wednesday, 24th October – LUX:C327: 13.15-15.00
Professor Nik Brown, Department of Sociology, University of York

This paper reflects on the role of buildings and architectural designs in constituting particular kinds of ecological life and liveliness. These entanglements enmesh both humans and microbes in contrasting forms of ecology with significant implications for infection and infectivity. We delve into some of the historical aspects in which antibiotics make possible particular kinds of built environments, environments that are increasingly being called into question though notions like ‘post-antibiotic’ design. We want to move away from thinking about buildings as ‘environments’ (the ‘built environment’) and instead endeavour to understand the co-evolutionary relationships taking shape between the architectures of the body and the building. We’re interested in drawing insights from anthropology in understanding buildings as bodies, and bodies as buildings. We also locate our approach in biopolitical writing on immunity (Sloterdijk, Esposito, Derrida). Empirically, our work is concerned with the context of healthcare architectural designs that seek to control, minimise and mitigate communicable infections. These are dynamic contexts in which biotic forms of life are seen to co-evolve at the thresholds between the ‘body of the building’ and the ‘building of the body’.