lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Konsumtionskulturer

Forskningsnod

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill profilera, stimulera och utveckla forskning kring konsumtionspraktiker i bred bemärkelse. I noden möts forskare, doktorander och mastersstudenter med olika ämnesbakgrund, huvudsakligen från Institutionen för kulturvetenskaper, men också från andra institutioner. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av teoretiska, metodiska och empiriska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning. Till exempel samsas aktuella diskussioner kring återbruk, marknadsmekanismer och social exkludering, kulturell appropriering, AI och digitala spår samt kulturekonomi, med kulturhistoriska infallsvinklar på exempelvis merchandising av religiösa symboler eller konsumtionens mediala infrastruktur.

Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs.

Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar. För att se vilka pågående och avslutade forsknings- och doktorandprojekt, samt publikationer som diskuterar frågor kring konsumtionskultur, besök Konsumtionskulturer i forskningsportalen LUCRIS.

Kontaktpersoner

Karin Salomonsson
Robert Willim

Kommande träffar

Följande träffar är inbokade för noden Konsumtionskulturer under 2019. Tiden är 13.15-15 och lokalen är LUX C436.

  • 7 februari
  • 7 mars
  • 9 maj
  • 26 september
  • 22 oktober
  • 28 november

7 februari
Diskussion om begreppet marknad utifrån Sara Kärrholms och Carina Sjöholms forskningsprojekt Brott lönar sig? Kriminallitteraturförfattaren som föregångare på den svenska bokmarknaden.

7 mars
”Är vissa metoder bättre än andra för att studera konsumtionskultur? Pernilla Rasmussen och Robert Willim inleder under rubrikerna "Många föremål och en dagbok - ett sätt att närma sig vardaglig modekonsumtion" respektive "Konstnärlig sondering och explorativ forskning".

9 maj
"Konsumtion och/av välbefinnande?" (inledare Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson).

26 september
"Kontroversiell konsumtion del 1".

22 oktober
Tillfälle att få feedback på projektansökningar som berör konsumtionskulturer.

28 november
"Kontroversiell konsumtion del 2".