Konsumtionskulturer

Forskningsnod

Forskningsnoden Konsumtionskulturer vill profilera, stimulera och utveckla forskning kring konsumtionspraktiker i bred bemärkelse. I noden möts forskare, doktorander och mastersstudenter med olika ämnesbakgrund, huvudsakligen från Institutionen för kulturvetenskaper, men också från andra institutioner. Vi vill fördjupa granskningen och förståelsen av själva fenomenet konsumtion med hjälp av den mångfald av teoretiska, metodiska och empiriska perspektiv, forskningsfält och debatter som ryms inom dagens konsumtionsforskning. Till exempel samsas aktuella diskussioner kring återbruk, marknadsmekanismer och social exkludering, kulturell appropriering, AI och digitala spår samt kulturekonomi, med kulturhistoriska infallsvinklar på exempelvis merchandising av religiösa symboler eller konsumtionens mediala infrastruktur. Genom att tala om konsumtionskulturer i plural understryks hur olika sätt att socialt och kulturellt organisera konsumtion resulterar i varierande praktiker, materialitet och samhälleliga konsekvenser, liksom specifika normer, värderingar och kulturella betydelser – vilka ibland kan hamna på kollisionskurs. Nodens verksamhet består av seminarier, workshops och gästföreläsningar. För att se vilka pågående och avslutade forsknings- och doktorandprojekt, samt publikationer som diskuterar frågor kring konsumtionskultur, besök Konsumtionskulturer i forskningsportalen LUCRIS.

Kontaktpersoner

Kalendarium

Konsumtionskulturer i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden Konsumtionskulturer

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-03-31