Intermediala studier

Forskningsverksamhet

Den forskning som bedrivs i ämnet intermediala studier är multi- och tvärdisciplinär, och delvis präglad av de ämnen som lektorerna har disputerat i, såsom litteraturvetenskap, musikvetenskap och latin. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom de befintliga lektorstjänsterna, men ämnet har även ett antal externfinansierade projekt. Som exempel på externfinansierade projekt kan nämnas forskning om konstmusik i svensk efterkrigstid; musikverket i den postdigitala tidsåldern; musik, medier och digital kultur, med fokus på jazzmusikern och kompositören Brad Mehldaus musik; poesi, intermedialitet och digitala kulturer, med särskilt fokus på poeten Bruno K. Öijer. Som exempel på forskning som bara delvis ingår i tjänsten kan nämnas ett internationellt pågående projekt om de text–bildtransformationer som samlas inom och utom det klassisk-retoriska ekfrasbegreppet. Därtill ägnas mycket forskning åt frågan om mediernas historiska och nutida samspel mellan text, bild och ton, retorikens och reklamens intermediala historia, allkonstverket och hur mening skapas i mötet med interagerande medier. Forskningsverksamheten präglas också av anordnande av återkommande workshops, högre seminarier och symposier.

Forskningsinriktning

Den forskning som bedrivs inom intermediala studier har huvudsakligen fokuserat på ord-, bild- och tonrelationer, vilkas inbördes relationer och deras perception varieras i den historiska och samhälleliga processen. Då ämnet tidigare hade en betoning på de estetiska medierna, finns det numera en tendens att lyfta fram hur förändringarna av det teknologiska mediet påverkar såväl produktions- som receptionsprocesserna av kulturella produkter och populära fenomen. Därmed kan en viss förändringstendens spåras i ämnet såsom införlivandet av kultur- och kommunikationsteoretiska frågeställningar, populärkulturella fenomen och den digitala kulturens påverkan på de estetiska medierna.

Forskningsresultat

Av de nyare engelskspråkiga publikationer som ämnets forskare har varit delaktiga i har två tydlig internationell prägel. Den ena är boken Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, Lund: Intermedia Studies Press, 2007, som redigerades av den dåvarande personal som dessutom delvis bidragit med egna kapitel. Boken har citerats och använts av såväl nationella som internationella forskare samt som kurslitteratur på universitet i Sverige. Den andra boken av internationell karaktär är Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Approaches to Astrid Lindgren’s Work, New York: Routledge, 2011 där två av ämnets forskare bidrog med artiklar. Ämnet har dessutom publicerat ytterligare två böcker i sin egen skriftserie Intermedia Studies Press: Gunnar Ekelöf mellan konstarterna: fyra essäer (2010), samt Hans Lund, Det runda brunnslocket: en duomedial artefakt under fötterna (2011). Fler publikationer inom denna skriftserie är på gång.

Konferenser och den tredje uppgiften

Ämnets forskare publicerar sig i olika vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang, och har också medverkat på konferenser, föreläsningar och workshops. På ACSIS-konferensen i Norrköping 2009, för att nämna ett exempel, hade ämnet en gemensam session på temat Intermediala kulturstudier. Ämnet har också regelbundna samarbeten med Forum för Intermediala Studier vid Linnéuniversitet i Växjö. Lunds forskare har också organiserat flera internationella symposier i samband med den pågående forskningen kring ekfrasen. Bland insatser att räkna till tredje uppgiften kan nämnas föredrag som sänts i SVT/Kunskapskanalen/Utbildningsradion, deltagande i publika Science Slam-evenemang och andra offentliga sammanhang.

Böcker (7 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (32 st)

Konferensbidrag (18 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14