lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Docent i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier (med särskild inriktning mot musik). Mats disputerade år 2007 vid Göteborgs universitet på en avhandling om svensk konstmusik under efterkrigstiden med särskilt fokus på estetiska och sociala aspekter. Efter avhandlingen har han forskat om hur musik förhåller sig till andra konstarter så som poesi, litteratur, bildkonst, film, etc. och medieformer som reklamfilm, skivomslag. I sin monografi An Imaginary Musical Road Movie (2016) ägnar han sig åt att studera just dessa aspekter – med fokus på meningsskapande, semiotik och narrativitet. Utöver detta har han skrivit om gränsdragningar mellan discipliner och ämnesfält men också en essäbok med titeln Jag tänker (2018). Kulturvetenskapliga frågeställningar generellt och inte bara musikvetenskapliga ser han som särskilt viktiga att lyfta fram inom humaniora, vilket bland annat visar sig i hans breda undervisningserfarenhet.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen är multidisciplinära till sin karaktär. Musiken står oftast i fokus, men inte enbart. Intressena kan grovt delas in i fyra områden:

1) Musik utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Detta har resulterat i två studier: Det ena är min avhandling där jag studerade idédebatterna, striderna, om konstmusikens sociala/samhälleliga funktion i efterkrigstidens Sverige utifrån begrepp som kollektivism och individualism, modernism och traditionalism. Det andra är en studie i och om begreppet kris och dess relation till svensk konstmusik - även detta under efterkrigstiden.

2) Musik utifrån ett intermedialt perspektiv. Detta har resulterat i en kortare studie om tonsättaren Gustav Mahlers tredje symfoni, särskilt relationen mellan ord, bild och musik. Därtill har intresset resulterat i en längre monografi som särskilt fokuserar på begreppet transmedialitet utifrån tonsättaren och jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider (2010). Under perioden 2016–2018 arbetar jag med ett antal mindre fallstudier under rubriken "Spoken Word, Speaking Melody, and The Case of a Mediatized Performance". 

3) Relationen mellan musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält. Studiet av musik görs inte enbart av utbildade musikvetare, utan intresserar många andra inom andra discipliner och fält. Mitt intresse för detta har resulterat i två studier: Den ena fokuserar specifikt på relationen mellan musikvetenskap och intermediala studier. Den andra fokuserar på det underfält till intermediala studier som kallas word and music studies.

4) Allmänt kulturvetenskapligt intresse. Under senare tid har mina forskningsintressen sträckt sig något utöver musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält, vilket har renderat i en autoetnografisk studie om diabetes typ-1 ("Det autoimmuna jaget") publicerad i Socialmedicinsk tidskrift (2016); i denna studerar jag mig själv som objekt och subjekt utifrån begrepp som självteknologi, självhjälp, moderniseringsprocess och paus. Jag har också publicerat en samling essäer i en bok med titeln Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld - en fragmentarisk essäbok. I denna utnyttjar jag friheten att pröva andra tankar än de som jag normalt skriver om i ord och bild. Det rör sig om en undersökning genom Lars Gustafsson om sådant som har med språk, verklighet, drömmar, minne och identitet.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (11 st)
Recensioner (4 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ansvar:

 • Skyddsombud: Institutionen för kulturvetenskaper. 2018-
 • Avdelningsansvarig: Intermediala studier. 2016–
 • Avdelningsansvarig: Kulturarbete och intermedialitet. 2009–2012.

 • Kursansvarig: Förlags- och bokmarknadskunskap. 2009–2011.

Publikationer:

Se länken publikationer (ovan) för det som är publicerat.

Föredrag, forskningsmedverkan och presentationer:

 1. Kulturseminarium 2018: ”Essän som vetenskaplig form?” och boksläpp (Jag tänker), Lund 2018.
 2. Bokmässan 2017: ”En musikalisk road movie: om den amerikanske jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider – en berättelse i ord, bild och ton”, Göteborg, 2017.
 3. Lund Contemporary 2017: Musik, konst och intermedialitet, Skissernas museum, Lund: "Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna", Lund 350 år, 2017.
 4. Musik och samhälle: Tema Musik och Elektricitet, Lund: "Naturvetenskapliga ideal i svensk elektronisk konstmusik", 2016.
 5. Kulturseminariet, Forskningsnoden Medicinsk humaniora, Lund: "Det autoimmuna jaget - om att sätta gränser", 2016.
 6. Centrum för kognitiv semiotik, Lund: "An Imaginary Musical Road Movie: Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau’s Concept Album Highway Rider", 2016.
 7. Bildningsbyrån – ordförrådet: "ontologi", 2016 (http://urskola.se/Produkter/193248-Bildningsbyran-ordforradet-Ontologi).
 8. Musik och Samhälle: Tema Musik och Kunskap, Lund: "Är musik verkligen en sten? Några reflektioner kring musikens epistemiska och ontologiska egenskaper", 2015.
 9. 17th Nordic Musicological Congress, Aalborg: "Word and Music Studies: Types of Word and Music Relations – A Few Case Studies", 2015.
 10. Medical Humanities Seminar, Lund: "Att leva med diabetes eller vara diabetiker? Ontologiska begrundanden om vad det innebär att leva med en avvikande egenskap", 2015.
 11. Forskning pågår, Institutionen för kulturvetenskaper, Lund: "Musik, ekologi, mening: ett intermedialt perspektiv", 2014.
 12. Musikforskning idag, Växjö: "Transmediala semiotiska strukturer i Brad Mehldau's Highway Rider", 2014.
 13. På tal om fotboll - en minikonferens om fotboll utifrån kulturvetenskapliga perspektiv, Lund: "The Silly Season Game of The Football", 2014.
 14. Tobias Norlind-Samfundets Seminarieserie, Musikvetenskap, Lund: "Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Highway Rider", 2014.
 15. Kommentar i artikeln "Digitalism", i Lundagård, nr. 6, 2013, s. 22-23, om mitt forskningsprojekt "Musikverket i den postdigitala tidsåldern".
 16. Kultur Skåne, Lund: "Vad säger dagens kulturvanor om morgondagens?": "Transmedialt berättande: kulturpolitiska problem och meningsskapande möjligheter", 2012.
 17. 2nd Conference of the Word and Music Association Forum: Ideology in Words and Music, Stockholm University: "Dysfunctional Disciplinary Boundaries, and the Need for a New Foundation Discipline?", 2012.
 18. Musikforskning i dag, Uppsala: "Musikverket i den postdigitala tidsåldern", 2011.
 19. "'Min tid ska komma'. Gustav Mahler i musikvetenskaplig och historisk belysning." Palaestra et Odeum, Lund: "Verbala och visuella aspekter i Gustav Mahlers tredje symfoni", 2011.
 20. Onsdagsafton. Skissernas museum, Lund: "Efterkrigstidens konstmusik" (om Randi Fishers samtida musikkollegor), 2011.
 21. Forskning pågår. Institutionen för kulturvetenskaper, Lund: "Musikverket i den postdigitala tidsåldern", 2011.
 22. Högre seminariet i Idé- och lärdomshistoria, Lund: "Konstens och kulturens kris i svensk efterkrigstid", 2010.
 23. Musikforskning i dag, Lund: "Konstens och kulturens kris", 2010.
 24. Kommentar i artikeln "Manlig slagsida på bästa plats" (om den manliga författardominansen i recensioner), i Borås Tidning, 2009.
 25. ACSIS-konferens, Norrköping: "Ekologi, ideologi och musik", 2009.
 26. Musikvetenskap i dag, Lund: "Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna", 2009.
 27. Högre seminarium i samarbete med Växjö universitet: "Tidsandans intermedialitet. Nedslag i den svenska konstmusikens idéhistoria", 2008.
 28. Klassiskt magasin, P2: "Varifrån kommer uppfattningen att konstmusiken inte är lätt att ta till sig?", 2007.
 29. Humanistdagarna, Göteborgs universitet: "Två sidor av samma historia", 2005.
 30. Musikvetenskap i dag, Växjö: "Historisk ontologi och svensk konstmusik", 2004.

Pedagogisk erfarenhet:

 1. Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2005.
 2. Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledning och kursplanering" (4,5 hp), 2009.
 3. Pedagogisk meritportfölj (1,5 hp), 2010.
 4. Forskarhandledning - en introduktion (2 hp), 2013.

Jag är också medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen HEX (Humanistisk EXperiementgrupp) vid Lunds universitet. Gruppen består av forskare från olika ämnen vid de humanistiska fakulteterna som försöker hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora.

Övrigt:

 1. Peer Review-granskare för Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research
 2. Peer Review-granskare för Svensk Tidskrift för Musikforskning (STM)
 3. Peer Review-granskare för Management and Organizational History (MOH)
 4. Peer-Review-granskare för Journal of Aesthetics & Culture (JAC)
 5. Peer-Review-granskare för Danish Musicology Online (DMO)
 6. Ledamot i betygsnämnden för Katarina Botwids avhandling, "The Artisanal Perspective in Action" (2016)
 7. Huvudredaktör för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences (hösten 2016–)

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor
Avdelningen för intermediala studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Postadress

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Länkar