lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min forskning och undervisning fokuserar huvudsakligen på att undersöka hur mening produceras vid mötet av olika typer av intermediala fenomen. Jag är särskilt intresserad i den intermediala musik- och ljudkulturen, exempelvis hur musik medieras, men också hur musik används/representeras i olika medier.

Utbildning och positioner:

Jag är disputerad musikvetare (Göteborgs universitet 2007) och även docent i ämnet (Lunds universitet sedan 2016). Jag är dock anställd som universitetslektor i intermediala studier med särskild inriktning mot musik och arbetar ofta och gärna mot och med andra ämnen i såväl undervisning som forskning.

Avslutad och pågående forskning sedan disputation:

Jag har skrivit artiklar om ämnesfältet intermediala studier och dess relation till musikvetenskap, om tolkning av musik och om musik och narrativitet i instrumentalmusik. Just nu arbetar jag med ett projekt om musikens och ljudens funktioner i audionarrativ som exempelvis radiodrama.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen är multidisciplinära till sin karaktär. Musiken står oftast i fokus, men inte enbart. Intressena kan grovt delas in i fyra områden:

1) Musik utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Detta har resulterat i två studier: Det ena är min avhandling där jag studerade idédebatterna, striderna, om konstmusikens sociala/samhälleliga funktion i efterkrigstidens Sverige utifrån begrepp som kollektivism och individualism, modernism och traditionalism. Det andra är en studie i och om begreppet kris och dess relation till svensk konstmusik - även detta under efterkrigstiden.

2) Musik utifrån ett intermedialt perspektiv. Detta har resulterat i en kortare studie om tonsättaren Gustav Mahlers tredje symfoni, särskilt relationen mellan ord, bild och musik. Därtill har intresset resulterat i en längre monografi som särskilt fokuserar på begreppet transmedialitet utifrån tonsättaren och jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider (2010). Under perioden 2016–2018 arbetar jag med ett antal mindre fallstudier under rubriken "Spoken Word, Speaking Melody, and The Case of a Mediatized Performance". 

3) Relationen mellan musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält. Studiet av musik görs inte enbart av utbildade musikvetare, utan intresserar många andra inom andra discipliner och fält. Mitt intresse för detta har resulterat i två studier: Den ena fokuserar specifikt på relationen mellan musikvetenskap och intermediala studier. Den andra fokuserar på det underfält till intermediala studier som kallas word and music studies.

4) Allmänt kulturvetenskapligt intresse. Under senare tid har mina forskningsintressen sträckt sig något utöver musikvetenskap som disciplin och intermediala studier som fält, vilket har renderat i en autoetnografisk studie om diabetes typ-1 ("Det autoimmuna jaget") publicerad i Socialmedicinsk tidskrift (2016); i denna studerar jag mig själv som objekt och subjekt utifrån begrepp som självteknologi, självhjälp, moderniseringsprocess och paus. Jag har också publicerat en samling essäer i en bok med titeln Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld - en fragmentarisk essäbok. I denna utnyttjar jag friheten att pröva andra tankar än de som jag normalt skriver om i ord och bild. Det rör sig om en undersökning genom Lars Gustafsson om sådant som har med språk, verklighet, drömmar, minne och identitet.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (11 st)
Recensioner (4 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Ansvar:

 • Forskningsansvarig: intermediala studier. 2020–
 • Skyddsombud: Institutionen för kulturvetenskaper. 2018–
 • Avdelningsansvarig: Intermediala studier. 2016–2018
 • Avdelningsansvarig: Kulturarbete och intermedialitet. 2009–2012.
 • Kursansvarig: Förlags- och bokmarknadskunskap. 2009–2011.

Redaktörskap:

 • Huvudredaktör för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2016–
 • Medlem i redaktionen för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2013–

Publikationer:

Se länken publikationer (ovan) för det som är publicerat.

Föredrag, forskningsmedverkan och presentationer (2015 och framåt; för äldre föredrag, se pdf-fil nedan):

 1. Kulturnatten 2019: "Kolon: en essä om smärta, tid och väntan", 10-årsjubileum: LUX 2019.
 2. Kulturseminarium 2018: ”Essän som vetenskaplig form?” och boksläpp (Jag tänker), Lund 2018.
 3. Bokmässan 2017: ”En musikalisk road movie: om den amerikanske jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider – en berättelse i ord, bild och ton”, Göteborg, 2017.
 4. Lund Contemporary 2017: Musik, konst och intermedialitet, Skissernas museum, Lund: "Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna", Lund 350 år, 2017.
 5. Musik och samhälle: Tema Musik och Elektricitet, Lund: "Naturvetenskapliga ideal i svensk elektronisk konstmusik", 2016.
 6. Kulturseminariet, Forskningsnoden Medicinsk humaniora, Lund: "Det autoimmuna jaget - om att sätta gränser", 2016.
 7. Centrum för kognitiv semiotik, Lund: "An Imaginary Musical Road Movie: Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau’s Concept Album Highway Rider", 2016.
 8. Bildningsbyrån – ordförrådet: "ontologi", 2016 (http://urskola.se/Produkter/193248-Bildningsbyran-ordforradet-Ontologi).
 9. Musik och Samhälle: Tema Musik och Kunskap, Lund: "Är musik verkligen en sten? Några reflektioner kring musikens epistemiska och ontologiska egenskaper", 2015.
 10. 17th Nordic Musicological Congress, Aalborg: "Word and Music Studies: Types of Word and Music Relations – A Few Case Studies", 2015.
 11. Medical Humanities Seminar, Lund: "Att leva med diabetes eller vara diabetiker? Ontologiska begrundanden om vad det innebär att leva med en avvikande egenskap", 2015.

Pedagogisk erfarenhet:

 1. Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2005.
 2. Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledning och kursplanering" (4,5 hp), 2009.
 3. Pedagogisk meritportfölj (1,5 hp), 2010.
 4. Forskarhandledning - en introduktion (2 hp), 2013.

Jag är också medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen HEX (Humanistisk EXperiementgrupp) vid Lunds universitet. Gruppen består av forskare från olika ämnen vid de humanistiska fakulteterna som försöker hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora.

Övrigt:

 1. Peer Review-granskare för Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research
 2. Peer Review-granskare för Svensk Tidskrift för Musikforskning (STM)
 3. Peer Review-granskare för Management and Organizational History (MOH)
 4. Peer-Review-granskare för Journal of Aesthetics & Culture (JAC)
 5. Peer-Review-granskare för Danish Musicology Online (DMO)
 6. Ledamot i betygsnämnden för Katarina Botwids avhandling, The Artisanal Perspective in Action (2016)
 7. Ingår i forskningsnoden för estetiska studier, Lunds universitet
 8. Ingår i forskningsnoden för populärkultur, Lunds universitet
 9. Tidigare vice ordförande för Tobias Norlindsamfundet för musikforskning
 10. Medlem i The International Association for Word and Music Studies (WMA)
 11. Medlem i Svenska samfundet för musikforskning (SSM)

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor
Avdelningen för intermediala studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Skyddsombud
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (docent, universitetslektor)
Helgonavägen 3, LUX – Hus C, Lund (skyddsombud)

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum C341

Länkar