Kulturpolitik och kulturarv

Forskningsnod

Noden för kulturpolitik och kulturarv vid Institutionen för kulturvetenskaper syftar till att både externt och internt synliggöra forskning kring dessa frågor vid institutionen. Inom noden möts forskare från flera olika ämnen och lär av varandra för att också utveckla frågor som berör kulturpolitik och kulturarv vidare.
Kulturpolitik och kulturarv ska i detta sammanhang tolkas brett och ingångarna innefattar både samtida och historiska, empiriska och teoretiska, begrepps- och metodutvecklande. Hur vi som forskare närmar oss Kulturpolitik och kulturarv kan variera beroende på ämnestillhörighet. När vi funderat kring fokus för noden utifrån pågående forskning vid vår institution framträder några teman:

  • Kulturarvens och kulturarvsinstitutionernas praktiker och processer
  • Betydelse och konsekvenser av olika kulturarvspraktiker i civilsamhället
  • Kulturarv och appropriering
  • Betydelse av kulturarv och kulturpolitik i diplomati och konflikt
  • Kulturarvens betydelse och konsekvenser i samband med migration
  • Kulturarvens materialitet och immaterialitet
  • Kulturarvspolitisk organisation i ett globalt samhälle
  • Kulturpolitisk produktion av identiteter
  • Kulturarvens ekonomiska och kulturpolitiska villkor

Inom noden arrangeras seminarier med möjlighet att lägga fram egna texter, ta upp aktuell forskning eller bjuda in forskare från andra lärosäten. I noden delar vi med oss av våra nätverk, diskuterar nya projekt och testar idéer. Noden är också ett sätt att koppla samman undervisning och forskning samt på ett kraftsamlat sätt visa upp den forskning om kulturarv och kulturpolitik som bedrivs vid institutionen samt vara en brygga för samverkan med både andra institutioner inom LU och med externa aktörer på området.

Kontaktpersoner

Kalendarium

Kulturpolitik och kulturarv i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden Kulturpolitik och kulturarv.

Tematiskt samverkansinitiativ

Noden samarbetar med Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle Läs mer om det här
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-04-01