lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kulturpolitik och kulturarv

Forskningsnod

Noden för kulturpolitik och kulturarv vid Institutionen för kulturvetenskaper syftar till att både externt och internt synliggöra forskning kring dessa frågor vid institutionen. Inom noden möts forskare från flera olika ämnen och lär av varandra för att också utveckla frågor som berör kulturpolitik och kulturarv vidare.
Kulturpolitik och kulturarv ska i detta sammanhang tolkas brett och ingångarna innefattar både samtida och historiska, empiriska och teoretiska, begrepps- och metodutvecklande. Hur vi som forskare närmar oss Kulturpolitik och kulturarv kan variera beroende på ämnestillhörighet.

När vi funderat kring fokus för noden utifrån pågående forskning vid vår institution framträder några teman:

  • Kulturarvens och kulturarvsinstitutionernas praktiker och processer
  • Betydelse och konsekvenser av olika kulturarvspraktiker i civilsamhället
  • Kulturarv och appropriering
  • Betydelse av kulturarv och kulturpolitik i diplomati och konflikt
  • Kulturarvens betydelse och konsekvenser i samband med migration
  • Kulturarvens materialitet och immaterialitet
  • Kulturarvspolitisk organisation i ett globalt samhälle
  • Kulturpolitisk produktion av identiteter
  • Kulturarvens ekonomiska och kulturpolitiska villkor

Inom noden arrangeras seminarier med möjlighet att lägga fram egna texter, ta upp aktuell forskning eller bjuda in forskare från andra lärosäten. I noden delar vi med oss av våra nätverk, diskuterar nya projekt och testar idéer. Noden är också ett sätt att koppla samman undervisning och forskning samt på ett kraftsamlat sätt visa upp den forskning om kulturarv och kulturpolitik som bedrivs vid institutionen samt vara en brygga för samverkan med både andra institutioner inom LU och med externa aktörer på området.

Kontaktperson

Lizette Gradén

Aktiviteter under våren 2019

12/2 13.15-15, ”Riksantikvarieämbetet ges ansvar för museifrågorna”.
Regeringens proposition Kulturarvspolitik kap. 8.2. Ett ansvarsfullt uppdrag. Vad har hänt sedan juni 2017?

Gunilla Lagnesjö, från Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning deltar i ett samtal med forskningsnoden kulturpolitik och kulturarv kring Riksantikvarieämbetets roll och specifikt kring det utökade uppdraget som tillfördes myndigheten 2017. Kulturvårdsavdelningen arbetar med frågor kring Samlingsförvaltning, Utställnings- och Kulturarvspedagogisk verksamhet samt Heritage Science. De samordnar även de svenska insatserna i det Europeiska standardiseringsarbetet CEN 346 och implementering av standarder inom kulturvårdsområdet. Under de senaste åren har de arbetat särskilt med frågor kring risk och riskhantering, brand, stöld, ohälsosamma ämnen i samlingar och skadedjur. Verksamheten är till sin karaktär praktiknära och rör sig mellan strategiska frågor och handfast råd och stöd.

Gunilla har sin bakgrund från bevarandeområdet och är konservator med examen från Göteborgs universitet. Hon har verkat som verksamhetsledare i 20 år. De sista 10 åren inom Riksantikvarieämbetet. Se gärna https://www.raa.se/museer/

Lokal: LUX C426.

13/3 13.15-15.00, "Difficult issues" (Transforming recent past into heritage by the means of museums)
Föreläsare Olga Zabalueva, doktorand vid Tema Q vid Linköpings universitet.

Museums have a specific role in the process of knowledge production and distribution within societies. They collect, preserve and exhibit heritage in a certain way; some argue that they also create and govern heritage itself.

However, there is a gap between the practice of musealisation which implies that an object is taken out of its context into museum space, and the “difficult issues” of the recent past that museums are often addressing in contemporary world. In my dissertation, I investigate the institutionalisation of contested memories and “difficult heritage” in two countries with contrasting political narratives: in Russia and in Sweden.

The seminar is organised by the research node Cultural Politics and Cultural Heritage (Kulturpolitik och kulturarv).

Lokal: LUX C426

Olga är fd student på Masterprogrammet i Applied Cultural Analysis (examen 2018). Vi uppmuntrar särskilt ABM-, MACA- och etnologistudenter att delta.

Aktiviteter under hösten 2018

Några av aktiviteterna samarrangeras med Samverkansinitiativet Kulturarv, Migration och Mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle.

22/8 kl. 13.15-15 Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson
Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner.
Room: LUX C126.

18/9 kl. 12:00-14 Charlotte Åkerman (Kulturen) & Dragan Nikolic (Region Museet I Kristianstad)
Flyktingdokumentation – ett samarbetsprojekt
Room: LUX C426
 
27/9  kl. 13:15-15 Sharon Macdonald (Center for Anthropological Research on Museums and Heritage, at Humboldt University), Berlin. Will be speaking on, "Understanding Memorylands and Heritage in a Digitalized and Mobile World."
Room: LUX C214.

For more information on Sharaon Macdonald see: https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/carmah

13/11 12:15-14 Valdimar Hafstein (University of Iceland)
Will be presenting his film, "Flight of the Condor: A Letter, a Song, and a Couple of Lessons on Intangible Cultural Heritage". This will be followed by a discussion of the film and issues of ownership and possession in relation to cultural heritage.  
Room: LUX B352.

About the film:
The Flight of the Condor traces the global circulation of the melody “El Condor Pasa”: from the Andes mountains to global metropoles; from Lima to Paris to New York, and back; from panpipes to piano and from symphony orchestras to the disco; from indigenous to popular music; and from world music back to national heritage. Some of the protagonists are: Paul Simon, Art Garfunkel, Daniel Alomía Robles, Alan Lomax, Los Incas, the Cerro de Pasco Copper Company, the Victor Talking Machine Corporation, the Falangist Socialist Party of Bolivia, Chuck Berry, NASA, WIPO and UNESCO.

The story that the film tells shows how individual personalities and states can shape texts that become the foundation of global narratives; and how propositions made for a particular local reason become global instruments with entirely different effects in other corners of the world.

Unpacking the global/local dialectic, the film is a case study in paradox; it analyzes the prehistory of international heritage/copyright norms, the way that prehistory travels in oral and written circulation, and the enduring problems it points to in the implementation of these norms.

Utbildning

Master's Programme in Applied Cultural Analysis

Tematiskt samverkansinitiativ

Noden samarbetar med Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

Läs mer om det här