lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kulturpolitik och kulturarv

Forskningsnod

Noden för kulturpolitik och kulturarv vid Institutionen för kulturvetenskaper syftar till att både externt och internt synliggöra forskning kring dessa frågor vid institutionen. Inom noden möts forskare från flera olika ämnen och lär av varandra för att också utveckla frågor som berör kulturpolitik och kulturarv vidare.
Kulturpolitik och kulturarv ska i detta sammanhang tolkas brett och ingångarna innefattar både samtida och historiska, empiriska och teoretiska, begrepps- och metodutvecklande. Hur vi som forskare närmar oss Kulturpolitik och kulturarv kan variera beroende på ämnestillhörighet.

När vi funderat kring fokus för noden utifrån pågående forskning vid vår institution framträder några teman:

  • Kulturarvens och kulturarvsinstitutionernas praktiker och processer
  • Betydelse och konsekvenser av olika kulturarvspraktiker i civilsamhället
  • Kulturarv och appropriering
  • Betydelse av kulturarv och kulturpolitik i diplomati och konflikt
  • Kulturarvens betydelse och konsekvenser i samband med migration
  • Kulturarvens materialitet och immaterialitet
  • Kulturarvspolitisk organisation i ett globalt samhälle
  • Kulturpolitisk produktion av identiteter
  • Kulturarvens ekonomiska och kulturpolitiska villkor

Inom noden arrangeras seminarier med möjlighet att lägga fram egna texter, ta upp aktuell forskning eller bjuda in forskare från andra lärosäten. I noden delar vi med oss av våra nätverk, diskuterar nya projekt och testar idéer. Noden är också ett sätt att koppla samman undervisning och forskning samt på ett kraftsamlat sätt visa upp den forskning om kulturarv och kulturpolitik som bedrivs vid institutionen samt vara en brygga för samverkan med både andra institutioner inom LU och med externa aktörer på området.

Kontaktpersoner

Lizette Gradén

Karin Gustavsson

Aktiviteter under hösten 2019

14-16/8

Heritage on the Move: A Workshop on Collaborative Engagements and New Museum Futures.

Please note, the presentations listed in the schedule below that take place in LUX C436 from August.

See program (PDF)

 

9/9 kl. 14.00-16, Madeleine Larsson

"Historieundervisning i kulturhistorisk museimiljö"
Forskningsnoden Kulturpolitik och kulturarv arrangerar i samarbete med Samverkansgruppen för kulturpedagogisk utveckling och teori (SKUTT) ett seminarium där Madeleine Larsson presenterar sin forskning under rubriken "Historieundervisning i kulturhistorisk museimiljö".

Lokal: LUX C214.

 

22/10 13.15-15, LUX C337.

Kulturarv, migration, mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle: bevarande av kulturarv i hamnmiljöer

Karin Gustavsson (Inst. för kulturvetenskaper, LU) & Lisa Högdahl (Inst. för Service Management, LU)

Seminariet presenterar en del av deras arbete med ett projekt som fokuserar på bevarande av kulturarv i hamnmiljöer. Rubriken för seminariet är: “Transformationer av städer vid vatten”. Under de senaste decennierna har många tidigare hamnar och industriområden i kuststäder omvandlats till bostadsområden, där bostäder säljs med närheten till havet har varit ett försäljningsargument. I många fall har platsernas förflutna och erfarenheterna från de människor som tidigare arbetat helt förbisetts i stadsplaneprocessen. Men kan befintliga fysiska strukturer bli en del av platsernas attraktion och har människors berättelser någon funktion att fylla i framtida platsutveckling och stadsplanering? Karin Gustavsson, institutionen för kulturvetenskaper ger en kort introduktion och Elisabeth Högdahl, institutionen för service management, presenterar ett aktuellt forskningsprojekt.

 

12/11, 13.15-15.00, LUX C327

"Invasiva arter. Om naturarv och kulturarvets utmaningar."

Lars Kaijser (Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet) Mattias Frihammar (Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet)


 
19/11, 13.15-15, LUX C327

Boundary crossing pedagogy in Swedish folk music tradition: Communities of practice with implications for higher music education

Eva Saether & Markus Tullberg

Traditional Swedish folk music found its way into higher music education in the 1980ies as a result of a national reform aiming at a more inclusive and democratic music teacher training. The introduction of folk music in 1992 at Malmö Academy of Music (MAM) was intertwined with the pop-rock profile and development of courses on intercultural competence in music education, such as the total immersion “Gambia course”. This wider palett of genres has resulted in pedagogical and didactic approaches from orally transmitted musical cultures, as part of the tool box that academic music students are developing during their university music teacher training. However, there is a parallel education path, open for all interested, where folk music pedagogy is developed in communities lead by traditional masters. For example, since 1978, approximately 15.000 folk musicians have been fostered at Malungs folkhögskola, situated at a remote village in Northern Sweden. Today these courses are organized as distance courses combining social media communication and intensive in situ learning periods, attracting participants of all backgrounds and ages, from all parts of Sweden.


 
10/12, 13:15-12:00, LUX C426

"Sounding Democratic Societies? Music and Migration at the Simrishamn Kulturskola."

Carrie Danielson (Department of Ethnomusicology, Florida State University).

Aktiviteter under våren 2019

Kulturhistoriska etnologiseminariet
15 maj gästas seminariet av Mikael Eivergård, etnolog och chef för arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Mikael kommer att prata om arkivets uppgift och verksamhet, om pågående forskning och vilka möjligheter arkivet erbjuder för framtida undersökningar, inte minst i mening av det demokratiska samhällets källmaterial.

Lokal: LUX:c327
Tid 13-15
 

Aktiviteter under hösten 2018

Några av aktiviteterna samarrangeras med Samverkansinitiativet Kulturarv, Migration och Mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle.

22/8 kl. 13.15-15 Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson
Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner.
Room: LUX C126.

18/9 kl. 12:00-14 Charlotte Åkerman (Kulturen) & Dragan Nikolic (Region Museet I Kristianstad)
Flyktingdokumentation – ett samarbetsprojekt
Room: LUX C426
 
27/9  kl. 13:15-15 Sharon Macdonald (Center for Anthropological Research on Museums and Heritage, at Humboldt University), Berlin. Will be speaking on, "Understanding Memorylands and Heritage in a Digitalized and Mobile World."
Room: LUX C214.

For more information on Sharaon Macdonald see: https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/carmah

13/11 12:15-14 Valdimar Hafstein (University of Iceland)
Will be presenting his film, "Flight of the Condor: A Letter, a Song, and a Couple of Lessons on Intangible Cultural Heritage". This will be followed by a discussion of the film and issues of ownership and possession in relation to cultural heritage.  
Room: LUX B352.

About the film:
The Flight of the Condor traces the global circulation of the melody “El Condor Pasa”: from the Andes mountains to global metropoles; from Lima to Paris to New York, and back; from panpipes to piano and from symphony orchestras to the disco; from indigenous to popular music; and from world music back to national heritage. Some of the protagonists are: Paul Simon, Art Garfunkel, Daniel Alomía Robles, Alan Lomax, Los Incas, the Cerro de Pasco Copper Company, the Victor Talking Machine Corporation, the Falangist Socialist Party of Bolivia, Chuck Berry, NASA, WIPO and UNESCO.

The story that the film tells shows how individual personalities and states can shape texts that become the foundation of global narratives; and how propositions made for a particular local reason become global instruments with entirely different effects in other corners of the world.

Unpacking the global/local dialectic, the film is a case study in paradox; it analyzes the prehistory of international heritage/copyright norms, the way that prehistory travels in oral and written circulation, and the enduring problems it points to in the implementation of these norms.

Utbildning

Master's Programme in Applied Cultural Analysis

Tematiskt samverkansinitiativ

Noden samarbetar med Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

Läs mer om det här