Studier i populärkultur

Forskningsnod

Forskningsnoden för studier i populärkultur samlar forskare med intresse(-n) för olika typer av populärkultur. Det kan röra sig om TV-serier, film, spel, populärmusik, tecknade serier, fankulturer av olika slag, kulturella ikoner, sport, sociala medier, musikvideor, press, massmedier, populärlitteratur, och mycket annat. Också själva begreppet populärkultur problematiseras och diskuteras. Noden har lagt sitt fokus på populärkulturella yttringar i en nordisk kontext – det kan handla om alltifrån populärkultur i/från Norden, till nordiska uttryck i populärkultur i och från andra delar av världen. Till nodens verksamheter knyts forskare från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, men också från andra institutioner inom Lunds universitet, liksom från lärosäten runtom i världen.

POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research

Som främsta plattform och verksamhet har noden en elektronisk tidskrift, POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research. De första artiklarna publicerades under 2019. År 2021 gjordes ett temanummer om populärkultur och pandemin. Tidskriften ligger på plattformen OJS, Open Journal System. Så här står det om tidskriften i dess ”programförklaring” i OJS:

Idén med tidskriften är att samla forskning om populärkultur i alla dess former – med fokus på de nordiska länderna. Det sistnämnda bör förstås som att det inte bara handlar om populärkultur från Norden, utan också sådana yttringar som behandlar eller gestaltar företeelser av olika slag som kan knytas till Norden i vidaste bemärkelse. Målgrupper är främst forskare och studenter inom alla ämnesområden; professionellt verksamma inom populärkultur, samt alla som betraktar sig som generellt intresserade av populärkulturella fenomen. Populär utkommer med två nummer per år. Tidskriften har som policy att tillgängliggöra sitt material open access. Artiklar och recensioner publiceras i Populär på svenska, danska, norska och engelska. Populär har en redaktion vars medlemmar har sin bas på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Etnologi, litteraturvetenskap, intermediala studier och digitala kulturer är ämnesidentiteter som finns representerade bland redaktionsmedlemmarna. Tidskriften tillämpar ett peer review-system: samtliga artiklar läses och bedöms av redaktionen, samt av externa granskare från olika delar av världen.

Kontaktpersoner

Kalendarium

Studier i populärkultur i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden för studier i populärkultur.

Populär — Nordic Journal for Popular Culture Research

Populär — Nordic Journal for Popular Culture Research

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2022-04-05