FAQ inför terminsstarten

Om du har fått besked om att du är antagen får du minst en vecka före kursstarten en kallelse till introduktionsmötet. Om du inte har fått någon kallelse ska du höra av dig till oss. Vi skickar våra kallelsebrev per e-post och det händer ibland att brevet hamnar i skräpboxen – kontrollera därför den också. 

Under introduktionsmötet får du veta mer om hur kursen är upplagd. Tid och plats för introduktionsmöten samt scheman, kursplaner och litteraturlistor hittar du även under respektive kurswebbplats som du kan leta fram på webbsidan: Kurser terminsvis.

Den kurs du har sökt har ett särskilt behörighetsvillkor som du ännu inte uppfyller. Det kan röra sig om kurser som du läser just nu, men inte har avslutat, eller om kurser som du har läst på annat håll eller för länge sedan, där antagningsavdelningen inte kan avgöra om de motsvarar de kurser som anges i förkunskapskraven. Du blir då antagen till kursen, men på villkor att du före kursstart faktiskt har de förkunskaper som kursen förutsätter.

Observera att du blir struken från dina lägre prioriterade alternativ. Om du inser att du inte kommer att uppfylla villkoret bör du därför stryka kursen (senast tre dagar innan du ska få ditt första antagninsgbesked). Annars kan det bli så att du är obehörig till den enda kursen du är antagen till, och inte kan registreras på den. Är du osäker på om du kommer att uppfylla villkoret ska du kontakta kursens studievägledare omgående.

Du kan under vissa omständigheter få dispens från behörighetsvillkoren, exempelvis om du bara saknar enstaka poäng från underliggande kurs. Kontakta studievägledaren för frågor om detta.

Det finns även ett par andra villkor:

  • Villkor avancerad nivå (AV): du måste visa upp en färdig examen om 180 hp för att vara helt behörig till utbildningen
  • Studieavgiftsvillkor (SV): du behöver betala studieavgift eller visa att du är betalningsbefriad

Om du är villkorligt antagen till en eller flera kurser, på grund av att du ännu inte uppfyller behörighetskraven, får du felmeddelandet ”Fel uppstod vid registrering på kurs” när du försöker registrera dig. Meddelandet följs av informationen ”Behörighetsvillkor finns på antagningen”, det vill säga på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se.

Har du en villkorad antagning kan du bli registrerad i samband med kursintroduktionen, naturligtvis under förutsättning att du senare uppfyller villkoren vid kursstart. Om du har några frågor kring dina behörighetsvillkor vänligen kontakta din studievägledare.

Det går inte att svara på hur stora dina chanser är.

På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser.

Om du har tackat ja till att stå kvar på en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter andra urvalet. Av det framgår om din reservplats förbättrats. I de flesta fall görs "överintag" eftersom institutionen av erfarenhet vet att en del antagna inte dyker upp vid kursstart. Det betyder att ett antal antagna först måste ha tackat nej innan institutionen kan kalla några reserver till kursen.

Ett lågt reservnummer är alltså ingen garanti för att du ska få en plats.

Om du är reserv ska du inte gå på introduktionsmötet – om inte institutionen särskilt informerar dig om det.

För många utbildningar gäller att institutionen inte kallar reserver förrän efter introduktionsmötet, när vi vet hur många av de antagna som dykt upp.

Först efter introduktionsmötet vet vi hur många platser det finns kvar på kurserna.

Reserver och sent anmälda studenter antas i turordning efter reservplacering och anmälningsdatum. Om reserver kallas till introduktionsmötet eller kontaktas efter mötet beror på vilken kurs det gäller.

Mer information får du från studievägledaren.

Efter sista anmälningsdag ("first admission round": 15 januari eller 15 augusti eller "second admission round": 15 april eller 15 oktober) stängs anmälan.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan efter första antagningsbeskedet. Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Om dina meriter inte finns registrerade på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se, är det viktigt att du skickar vidimerade kopior av alla handlingar som styrker din behörighet så snart som möjligt. 

Gör en sen anmälan på antagning.se eller www.universityadmissions.se.

Sena anmälningar kommer att behandlas efter andra antagningsbeskedet. Du kan följa din anmälan på antagning.se. Där kan du se om du har blivit antagen eller vilken reservplats du har fått. Om du har fått en reservplats är det institutionen som kallar dig om det blir en plats ledig. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart och till och med hela första veckan av terminen innan du får ett besked. 

Om du har blivit antagen sent till en kurs som redan startat bör du höra av dig till institutionen så snart du kan. Du behöver vara beredd på att starta kursen omgående.

Nej, du måste anmäla dig på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se.

På många av kulturvetenskapers fristående kurser ska du som är antagen själv registrera dig via webben cirka en vecka innan kursstart. Det gör du genom att logga in i Ladok och klicka dig fram till den kurs som du vill registrera dig på. Webbregistreringen är öppen endast för den som är antagen utan villkor till kursen. Läs mer om registrering här.

Om du inte kan registrera dig själv via Ladok, registreras du i samband med introduktionsmötet. Om du är antagen efter kursstart blir du registrerad av utbildningsadministratören.

Om du har sökt studiemedel för den aktuella terminen når information om registreringen Centrala studiestödsnämnden (CSN) inom de närmaste dagarna efter registreringen. Därmed kan utbetalning ske automatiskt.

Efter andra urvalet kan du, om du har blivit antagen, aktivera ditt studentkonto.

Information om hur du aktiverar ditt studentkonto på Lunds universitets webbplats.

När du har är registrerad på en kurs och har skaffat studentkonto kan du logga in på lärplattformen Canvas om den används på kursen.

Länk till lärplattformen Canvas.

institutionens webbplats hittar du kontaktuppgifter och en karta.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-06-07