Museologi

Den museologiska forskningen på Institutionen för kulturvetenskaper är främst inriktad mot de fält där musei- och kulturarvssektorn idag befinner sig i förändring. Museer ställs idag inför många olika sorters krav. De skall locka nya besöksgrupper, attrahera sponsorer från näringslivet, vara spetsiga då det gäller val av utställningar, samtidigt som de inte förväntas förlora en bred folklig förankring. Ett projekt som finansieras inom ramen för Program K har titeln "Museer i transformation" tar fasta på just denna problematik. I projektet undersöks den förändringsprocess som svenska museer genomgått under det senaste decenniet. Ett annat projekt som är under utveckling är "Museer – i gränssnittet mellan fysiskt och digitalt". Det digitala tillgängliggörandet och den publika kommunikationen har inneburit att traditionella arbetssätt på museerna förändrats och nya prioriteringar varit tvungna att göras. Resultaten av dessa satsningar och vilka utmaningar man stått inför har dock inte undersökts på ett mer omfattande och kritiskt sätt. Utöver ovanstående undersöks också museers och kulturarvssektorns relation till sina samlingar i ett pågående avhandlingsarbete (inom ämnet etnologi). Ämnet företräds än så länge endast av en person. Men då Område HT skapade Institutionen för kulturvetenskaper skapade man även goda förutsättningar för utvecklingen av museologisk forskning. Det ovan nämnda avhandlingsarbetet är ett exempel på hur museologi och etnologi kan komplettera varandra. Det faktum att museologin är kopplad till samma avdelning som arkivvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap är också fördelaktigt. Det har bland annat gynnat utvecklingen av forskningsfrågor relaterade till museernas digitala problematik. De framtida satsningar som området förhoppningsvis gör för att vidare skapa och stärka tvärsgående forskningsmiljöer för de humanistiska disciplinerna kommer definitivt att stärka den museologiska forskningen.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (37 st)

Förord (4 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (4 st)

Recensioner (8 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (2 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14