Forskarutbildning

Forskarutbildning ges inom ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier, och avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Forskarutbildningen är vid Lunds universitet fullt finansierad, inklusive löner, socialförsäkring och rätt till förmåner. Som doktorand – som den forskarstuderande kallas – har du två handledare som vägleder dig genom utbildningen, varav en huvudhandledare. Förutom genomförandet av ett avhandlingsprojekt och kursläsning, ska du som doktorand delta aktivt i den dagliga verksamheten på institutionen, vilket inkluderar regelbunden närvaro vid forskningsseminarier och i viss mån undervisning. Doktorandtjänster utlyses i februari varje år, då vi vanligen erbjuder tjänster inom flera av våra forskarutbildningsämnen.

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Lunds universitet

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Humanistiska och teologiska fakulteternas hemsida

Lediga doktorandtjänster 2024

Nu utlyser vi fyra doktorandtjänster vid Institutionen för kulturvetenskaper:

Sista ansökningsdag är 15 februari.

Utlysningarna och länkar till ansökan online hittar du här: https://www.lu.se/vacancies

Anvisningar för ansökan till doktorandplats (PDF)

Att tänka på vid ansökan

Läs noga igenom instruktionerna i utlysningen och notera allt din ansökan måste innehålla.

De sökande rangordnas utifrån sina tidigare meriter såväl som utifrån kvaliteten och relevansen i projektplanen. För att kunna bedömas måste därför alla nödvändiga handlingar (inklusive tidigare kandidat- och magisteruppsatser samt andra eventuella publikationer) bifogas ansökan. De måste dessutom vara skrivna på ett språk som kan förstås av medlemmarna i bedömarkommittén (svenska, danska, norska och engelska).

Du kan hitta behörighetskrav och annan information i den allmänna studieplanen:

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå

Det rekommenderas att du läser beskrivningen av forskningsprofilen för det aktuella ämnet för att få en bredare medvetenhet om de typer av forskning som för närvarande bedrivs. Det bör dock noteras att det är upp till dig som sökande att definiera vad din egen framtida forskning ska handla om.

I den obligatoriska projektplanen bör du tydligt definiera syftet med forskningen, och förklara hur forskningen kommer att bidra till ämnesområdet som behandlas. Det bör göras genom att relatera projektet till både tidigare och pågående forskning inom intresseområdet och ange de(t) teoretiska perspektiv som förväntas appliceras. Projektplanen bör också innehålla en metoddiskussion och tidsplan som förklarar hur forskningen ska bedrivas. Observera att litteraturförteckningen inte räknas som en del av de maximala 1500 orden.

Forskningsämnen

Kontaktinformation

Jonas Nordin
professor, Avdelningen för bokhistoria
Biträdande prefekt för forskarutbildning

Telefon 046–222 31 42

E-post jonas.nordin@kultur.lu.se

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-01-15