Martin Hellryd – Senior Consultant Business Anthropology, Antropo

Exempel på arbetsuppgifter i mitt nuvarande arbete:
Antropo är ett konsultföretag som inriktar sig på affärsantropologi. Vi arbetar med en verksamhets organisations- och innovationskulturer, såväl som rådande marknadstrender bland olika målgrupper, s.k. user insight. Dessa tre kulturer hänger ihop och påverkar varandra, och styrs i sin tur av övergripande samhällsförändringar, t.ex. synen på globalisering, klimat & miljö och inte minst den teknologiska utvecklingen. Ovanstående är vårt synsätt – men uppdragen vi får spänner sällan över hela fältet. De projekt vi arbetar med kan handla om att öka förståelsen för hur en besökare ser på ett informationssystem, hur de förhåller sig till en viss produkt, hur de planerar sin semester, hur man kan ompositionera sig på en konkurrensutsatt marknad – m.a.o. fokus ligger främst på olika målgrupper och deras föreställningar, värderingar och beteende. Ett projekt börjar oftast med att uppdragsgivaren önskar en ökad förståelse inom ett visst område. Utifrån deras brief tar vi fram ett upplägg på hur man kan få en ökad kunskap och insikt om det utvalda området. Oftast består upplägget av en etnografisk undersökning i form av semistrukturerade intervjuer och observationer, därefter efterföljande analys och presentation av framkomna insikter till uppdragsgivaren. Efter godkännande av projektplanen sätter vi igång – där varje steg är lika spännande som intressant. Man får ta del av människors tankar och funderingar, göra transkriptioner (mindre kul men ack så nödvändigt) sortera det framkomna i kluster, analysera det hela, många gånger m.h.a. teorier från områden som antropologin, sociologin och beteendeekonomin. Till sist utformas en presentation som klargör vad som framkommit i form av kunskap och insikter. Nästan undantagsvis blir uppdragsgivarna förvånade över det som presenteras för dem; hur saker och ting hänger samman och spelar roll, vilka föreställningar som råder och vad som skapar mening inom en viss grupp. Hur sedan uppdragsgivaren använder det framkomna varierar – alltifrån att sprida kunskapen vidare i organisationen, arbeta in det i sina strategier till att utveckla nya koncept. En sak är de dock alla införstådda med – culture matters. Det bästa med mitt arbete är:
Att få träffa människor och leverera projektuppdrag med ett verkligt värde.


Publicerat 2019-06-27.

Porträttbild.
Foto: privat.

Namn: Martin Hellryd
Yrke: Senior Consultant Business Anthropology, Antropo
Utbildning: Master's Programme in Applied Cultural Analysis, 120 hp
Examensår: 2014

Läs om utbildningen i Applied Cultural Analysis här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-04-01