lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Disputerade i etnologi i oktober 2014 på avhandlingen "Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början". Fil mag i etnologi och arkeologi (Lunds universitet) påbyggnadsutbildning i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Har varit verksam inom kulturarvssektorn på framförallt kommunal nivå.

Avhandlingsprojektet behandlar bebyggelsedokumentationer på den svenska landsbygden med fokus på sydsverige. Under framförallt 1920- och 1930-talen bedrevs fältarbeten i olika landsändar där olika aspekter av vad som ansågs vara en försvinnande allmogekultur dokumenterades. Ett av syftena med projektet är att studera hur vetenskaplig kunskap uppstår ur ett praktiskt fältarbete. Projektets första år finansierades av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

Jag undervisar på grundkursen och kandidatkursen i etnologi och inom museologidelen av institutionens ABM-program.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen finns främst inom det kulturhistoriska området och bebyggelsehistoria. Jag arbetar under 2015 och 2016 med en mindre studie om tillkomsten av det urbanhistoriska bokverket Svensk stad.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (25 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (15 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Utmärkelser:
Avhandlingen har uppmärksammats med pris från Nils Karlebys stiftelser för skånsk kultur och historia, av Kungl. Gustav Adolfsakademien för svensk folkkultur genom Gösta Bergs minnesfond samt av Vetenskapssocieteten i Lund.

Konferenser:
Jag har deltagit med konferensbidrag vid SIEF:s (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) konferenser i Lissabon 2011, i Tartu 2013, Zagreb 2015 och Göttingen 2017, samt vid den 32:a nordiska etnologi- och folkloristkonterensen i Bergen 2012 och den 33:e nordiska etnologi- och folkloristkonterensen i Köpenhamn 2015.

Avhandlingsprojektet presenterades vid De Svenska Historiedagarna i Stockholm 2011

Föredrag vid Arkivens dag vid Arkivcentrum Syd i Lund november 2012

Jag är med i forskarnätverket Svensk stad 1900.2030
http://svenskstad.se/

Ingår i referensgruppen för Folklivsarkivet i Lund

Karin Gustavsson

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karin.gustavssonkultur.luse

Telefon 046–222 95 14

Rum LUX:A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30