Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet innefattar studier av produktion, organisation, lagring, förmedling och användning av information i dess materiella former samt de institutioner, exempelvis bibliotek, där detta äger rum. Ämnet inbegriper även kulturella, samhälleliga och tekniska förutsättningar för dessa aktiviteter, processer och institutioner. Biblioteks- och informationsvetenskap har därför anknytningar till andra discipliner inom såväl humaniora, samhällsvetenskap som teknik. Forskningsmiljön i Lund kännetecknas av internationell orientering med många väletablerade kontakter med omvärlden. Vid Lunds universitet har biblioteks- och informationsvetenskap en kulturvetenskaplig prägel med en humanvetenskaplig förståelse av samtidsfenomen där information och digitalisering ges särskild betydelse. Forskningen bedrivs inom forskargruppen "Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle". För närvarande två näraliggande och delvis överlappande teman kan urskiljas i forskningen (se de nedanstående projekten för exempel):

Praktiker

Forskning om sociala och kulturella praktiker i relation till information i dess materiella former. Forskningen bygger ofta, men inte enbart, på en praktikteoretisk tradition där fokus är på människors handlande i vardagliga situationer på eller vid sidan om arbetet eller utbildningen. Det kan exempelvis röra sig om informationssökning eller värdering av informationskällor i olika sammanhang. 

Institutioner

Forskning om institutioner som förmedlar och i vissa fall producerar information. Folkbibliotek och forskningsbibliotek utgör här två centrala institutioner som utforskas. Denna forskning knyter an till en kultur- och informationspolitisk tradition och intresserar sig inte minst för hur kulturinstitutioner, formade under moderniteten, navigerar i ett allt mer upplevelseorienterat och, genom nätet, konkurrensutsatt kultur- och informationsutbud. Internationella gästforskare och -doktorander förekommer regelbundet och berikar forskningsmiljön. Forskare och doktorander deltar aktivt i nätverk och konferenser och andra samarbeten, ofta av internationell karaktär. Vår avdelning ingår i NORSLIS (Nordic Research School in Information Studies), ett nätverk för forskarutbyte i Norden och Baltikum. I ämnets forskarutbildning finns ett avtal om samverkan med ämnet vid Uppsala universitet. Ämnets forskare anlitas regelbundet som sakkunniga för tidskrifter och konferenser och de är aktiva bl.a. i International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS), The International Information Literacies Research Network, Information Seeking in Context (ISIC) och American Society for Information Science & Technology. Vi samverkar med bibliotek i regionen, t ex Malmö stadsbibliotek och Lunds universitets bibliotek (LUB) samt med Kultur Skåne.

Böcker (36 st)

Redaktörskap (20 st)

Artiklar (162 st)

Bokkapitel (170 st)

Förord (4 st)

Encyklopediartiklar (14 st)

Konferensbidrag (112 st)

Rapporter (38 st)

Recensioner (37 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (49 st)

Tidningsartiklar (20 st)

Övrigt (53 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14