Person

Olof Sundin

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig, professor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är jag biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Disputerade gjorde jag 2003 vid Göteborgs universitet. Därefter arbetade jag vid Högskolan i Borås innan jag började vid Lunds universitet 2005. Tidigare har jag även varit deltidsprofessor vid Högskolan i Borås.

Mitt forskningsintresse rör numera främst informationspraktiker, källkritik, digital kultur, 'deltagande' medier, informationssökning och lärande samt kunskapsbildning och trovärdighet. En fråga som engagerar mig är hur etablerade aktörer - såsom skolan, bibliotek, encyklopedier och förlag - hanterar de utmaningar som nya medier och människors förändrade förväntningar för med sig. Jag leder forskningsseminariet för B&I.

Jag undervisar fr a på ABM-mastern. Den viktigaste utmaningen ser jag som att förbereda nya generationers bibliotekarier och andra informationsspecialister för de förändringar som sektorn genomgår.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle" vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag är också medlem i "The Network for Critical Information Literacy Research" samt medlem i den permanenta kommittén för "Information Seeking in Context" (ISIC). Jag är projektledare för "Encyklopedier i förvandling och konstruktion av offentlig kunskap" som finansieras av Erik Philip-Sörensen stiftelse. Jag är medlem i Editorial Advisory Board för Journal of Documentation.

Jag är även knuten till The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. LinCS är en forskningsmiljö med Linnéstöd. Inom ramen för LinCS driver är jag projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade "Expertis, auktoritet och kontroll på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande".

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (30 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (8 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Olof Sundin

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig, professor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30