Person

Olof Sundin

Professor, FFU-ansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Vicedekan

 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är jag biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Disputerade gjorde jag 2003 vid Göteborgs universitet. Därefter arbetade jag vid Högskolan i Borås innan jag började vid Lunds universitet 2005. Tidigare har jag även varit deltidsprofessor vid Högskolan i Borås.

Mitt forskningsintresse rör numera främst informationspraktiker, källkritik, digital kultur, 'deltagande' medier, informationssökning och lärande samt kunskapsbildning och trovärdighet. En fråga som engagerar mig är hur etablerade aktörer - såsom skolan, bibliotek, encyklopedier och förlag - hanterar de utmaningar som nya medier och människors förändrade förväntningar för med sig. Jag leder forskningsseminariet för B&I.

Jag undervisar fr a på ABM-mastern. Den viktigaste utmaningen ser jag som att förbereda nya generationers bibliotekarier och andra informationsspecialister för de förändringar som sektorn genomgår.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle" vid Institutionen för kulturvetenskaper. Jag är medlem i den permanenta kommittén för "Information Seeking in Context" (ISIC) och jag är medlem i Editorial Advisory Board för Journal of Documentation. Jag forskar för närvarande i det VR-finansierade projektet "Algoritmer och källkritik: Ungas förståelser och samhällets förväntningar" och leder forskningstemat "In Search of Search and its Engines" vid Pufendorfinstitutet.

Böcker (1 st)

 • Sundin, O. (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Skrifter från Valfrid, 25. Valfrid. Doktorsavhandling.

Redaktörskap (3 st)

 • Haider, J. & Sundin, O. (2014). (Red.) Changing Orders of Knowledge? Encyclopaedias in Transition. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 6. Linköping University.
 • Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (2014). (Red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning. Svensk biblioteksförening.
 • Kjellberg, S., Carlsson, H., Wiklund, G., Haider, J., Hanell, F., Lindh, K., Rivano Eckerdal, J., Sonestad, P. & Sundin, O. (2012). (Red.) En vänbok till Birgitta Olander : tankar och erfarenheter från f d studenter. BIVILs skriftserie 2012:1. Lund University.

Artiklar (24 st)

 • Lundh, A., Francke, H. & Sundin, O. (2015). To assess and be assessed : upper secondary school students’ narratives of credibility judgements. Journal of Documentation, 71, 80-95. Emerald Group Publishing Limited.
 • Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (2015). Relocating the owl of wisdom : Encyclopaedias in a life-historical perspective. Nordisk tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling, 4, 21-34. Det Informationsvidenskabelige Akademi.
 • Sundin, O. (2015). Invisible Search : Information Literacy in the Swedish curriculum for compulsory schools. Nordic Journal of Digital Literacy, 10, 193-209. Universitetsforlaget.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2014). Introduction : Changing Orders of Knowledge? Encyclopaedias in Transition. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 6, 475-480. Linköping University Electronic Press.
 • Sundin, O. (2014). Akademisk vardag på en digital referensmarknad. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 23, 49-58. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Sundin, O. & Haider, J. (2013). The networked life of professional encyclopaedias: quantification, tradition, and trustworthiness. First Monday, 18. University of Illinois.
 • Francke, H. & Sundin, O. (2012). Negotiating the role of sources: Educators' conceptions of credibility in participatory media. Library & Information Science Research, 34, 169-175. Elsevier.
 • Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2012). Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. Human IT, 11, 91-128. Högskolan i Borås.
 • Francke, H., Sundin, O. & Limberg, L. (2011). Debating credibility: The shaping of information literacies in upper secondary schools. Journal of Documentation, 67, 675-694. Emerald Group Publishing Limited.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2011). Wikipedia, heterotopi och versioner av kulturella minnen. Human IT, 11. Högskolan i Borås.
 • Sundin, O. (2011). Janitors of Knowledge: Constructing Knowledge in the Everyday Life of Wikipedia Editors. Journal of Documentation, 67, 840-862. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sundin, O., Francke, H. & Limberg, L. (2011). Practicing Information Literacy in the Classroom: Policies, Instructions, and Grading. Dansk biblioteksforskning, 7, 7-17. Danmarks biblioteksskole.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2010). Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as digital heterotopias. First Monday, 15. University of Illinois.
 • Sundin, O. & Francke, H. (2009). In search of credibility: Pupils’ information practices in learning environments. Information Research, 14. Thomas Daniel Wilson.
 • Sundin, O. (2008). Negotiations on information-seeking expertise: A study of web-based tutorials for information literacy. Journal of Documentation, 64, 24-44. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sundin, O., Limberg, L. & Lundh, A. (2008). Constructing librarians’ information literacy expertise in the domain of nursing. Journal of Librarianship and Information Science, 40, 21-30. SAGE Publications.
 • Johannisson, J. & Sundin, O. (2007). Putting discourse to work: Information practices and the professional project of nurses. Library Quarterly, 77, 199-218. University of Chicago Press.
 • Limberg, L. & Sundin, O. (2006). Teaching information seeking: relating information literacy education to theories of information behaviour. Information Research, 12. Thomas Daniel Wilson.
 • Lundh, A. & Sundin, O. (2006). Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till yrkespraktik. Dansk biblioteksforskning, 2, 5-14. Danmarks biblioteksskole.
 • Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005). Speaking of users: on User discourses in the field of public libraries. Information Research, 10. Thomas Daniel Wilson.
 • Sundin, O. (2005). Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis. Human IT, 7, 109-168. Högskolan i Borås.
 • Sundin, O. & Johannisson, J. (2005). Pragmatism, neo-pragmatism and sociocultural theory: communicative participation as a perspective in LIS. Journal of Documentation, 61, 23-43. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sundin, O. (2003). Towards an Understanding of Symbolic Aspects of Professional Information: An Analysis of the Nursing Knowledge Domain. Knowledge Organization, 30, 170-194. Ergon-Verlag.
 • Sundin, O. (2002). Nurses' information seeking and use as participation in occupational communities. New Review of Information Behaviour Research, 3, 187-202. Taylor Graham.

Bokkapitel (11 st)

 • Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (2014). Utmaningar och möjligheter : biblioteks- och informationsvetenskapliga bidrag till medie- och informationskunnighet (MIK). I Carlsson, U. (Red.) Medie- och informationskunnighet i Norden : en nyckel till demokrati och yttrandefrihet : rapport från Nordiskt expertmöte i Stockholm den 2 oktober 2013 (pp. 141-149). Nordicom.
 • Sundin, O. & Rivano Eckerdal, J. (2014). Inledning : Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet. I Rivano Eckerdal, J. & Sundin, O. (Red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning (pp. 9-25). Svensk biblioteksförening.
 • Sundin, O. (2012). Att hantera kunskap och information i den digitala samtiden. I Carlsson, U. & Johannisson, J. (Red.) Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi (pp. 141-154), SOU 2012:10. Statens Offentliga Utredningar.
 • Sundin, O. (2012). Förord. I Kjellberg, S., Carlsson, H., Wiklund, G., Haider, J., Lindh, K., Rivano Eckerdal, J., Sonestad, P. & Sundin, O. (Red.) En vänbok till Birgitta Olander: tankar och erfarenheter från f d studenter (pp. 5-9), BIVILs skriftserie 2012:1. Lund University.
 • Sundin, O. & Francke, H. (2011). Förändrade kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan. Resultatdialog 2011, 149-155. Vetenskapsrådet.
 • Hedman, J., Lundh, A. & Sundin, O. (2009). Att lära informationssökning för ykeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor. I Hedman, J. & Lundh, A. (Red.) Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker (pp. 133-158). Carlsson Bokförlag.
 • Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009). Teoretiska perspektiv på informationskompetens. I Hedman, J. & Lundh, A. (Red.) Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker (pp. 36-65). Carlsson Bokförlag.
 • Sundin, O., Francke, H. & Andersen, J. (2009). Materialitet och remediering : konsekvenser för informationskompetens. I Hedman, J. & Lundh, A. (Red.) Informationskompetenser : om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker (pp. 181-206). Carlsson Bokförlag.
 • Hanell, F., Kronfält, E. & Sundin, O. (2006). Referencesamtalens diskurser. I Schreiber, T. & Elbeshausen, H. (Red.) Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi (pp. 119-139). Samfundslitteratur.
 • Sundin, O. (2006). Informationskompetence, ikt og bibliotekarers professionelle ekspertise. I Schreiber, T. & Elbeshausen, H. (Red.) Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi (pp. 77-96). Samfundslitteratur.
 • Sundin, O. & Hedman, J. (2005). Professions and occupational identities. I Fisher, K., Erdelez, S. & Mckechnie, L. (Red.) Theories of information behavior: a researcher’s quide (pp. 293-297). Information Today.

Konferensbidrag (20 st)

 • Sundin, O. (2015). Challenging Information Literacies for a Democratic Society.
 • Sundin, O. (2015). Google i vardagen och vardagen genom Google.
 • Sundin, O. (2015). Outsourcing trust to the information infrastructure : a socio-material perspective.
 • Budd, J., Elmborg, J., Lloyd, A. & Sundin, O. (2014). Theoretical Foundations for Information Literacy : a Plan for Action. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, Proceedings of the American Society for Information Science and Technology : 2014, 51, 1-4. ASIS&T.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2014). The materiality of encyclopedic information : Remediating a loved one – Mourning Britannica. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 51, 1-10. ASIS&T AM.
 • Sundin, O. & Haider, J. (2013). Professional Digital Encyclopaedias as Socio-Technical Systems.
 • Sundin, O. (2012). Digital information and transformed literacies: assessing credibility in schools.
 • Sundin, O. (2012). Producing Contemporary Encyclopaedic Knowledge: Between Continuity and Change.
 • Francke, H. & Sundin, O. (2011). New media in the classroom: Challenged notions and transformed practices?.
 • Sundin, O. (2011). From the periphery to the centre: some aspects regarding the future of information literacy research.
 • Francke, H. & Sundin, O. (2010). An inside view: Credibility in Wikipedia from the perspective of editors. I Bawden, D. (Red.) Information Research, 15. Professor Tom Wilson.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2010). Looking for the "common sense" or what a compost heap tells us about the environment.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2010). Wikipedia, heterotopia och versioner av kulturella minnen. [Publication information missing].
 • Francke, H. & Sundin, O. (2009). Format Agnostics or Format Believers? How Students in High School Use Genre to Assess Credibility. I Grove, A. (Red.) ASIS&T Annual Meeting, 46. ASIS&T.
 • Dirndorfer Anderson, T., Francke, H., Kjellberg, S. & Sundin, O. (2008). In form & informing: Materiality and Information Seeking. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 45, 1-6. John Wiley and Sons.
 • Sundin, O. (2008). Information Practices in Professional Life. Proceedings of 2008 Annual Symposium of RCKC, 16-25. Research Center for Knowledge Communities, University of Tsukuba.
 • Sundin, O. & Haider, J. (2007). Debating Information Control in Web 2.0: The Case of Wikipedia vs. Citizendium. I Grove, A. (Red.) Proceedings of the ASIS&T Annual Meeting, 44. ASIS&T.
 • Sundin, O. (2006). Professionalism and LIS: (Re)constructing the Librarian and the User. I Kjertmann Jensen, J., Hagen Tomasen, K., Westring Sörensen, M. L., Sarp Hansen, T. B. & Rasmussen, L. T. (Red.) Proceedings of the BOBCATSSS Symposium (pp. 11-16). Tallinn University, Depertment of Information Studies & Royal School of Library and Information Science.
 • Sundin, O. (2005). Conflicting Approaches to User Information Seeking Education in Scandinavian Web-Based Tutorials. I Grove, A. (Red.) Proceedings of the ASIST Annual Meeting, ASIST 2005 proceedings of the 68th ASIS&T Annual Meeting : sparking synergies : bringing research and practice together, 42. ASIS&T.
 • Sundin, O. & Johannisson, J. (2005). The instrumentality of information needs and relevance. I Crestani, F. & Ruthwen, I. (Red.) Information context: nature, impact, and role (pp. 107-118). Springer.

Rapporter (2 st)

 • Haider, J. & Sundin, O. (2016). Algoritmer i samhället. Kansliet för strategi- och samtidsfrågor, Regeringskansliet.
 • Haider, J. & Sundin, O. (2009). Miljöpraktiker i vardagen: Livsstil, information och förändring i Simrishamn. Centrum för Livsstilsfrågors rapportserie, 3. Centrum för Livsstilsfrågor, Region Skåne.

Tidningsartiklar (2 st)

 • Sundin, O. (2013). Hand i hand med ökande klyftor. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Sundin, O. (2012). Fortsatt förebild: Resten av Bibliotekssverige ser till Malmö för inspiration. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.

Övrigt (2 st)

 • Sundin, O. (2007). Introduktion till studier av arkiv, bibliotek och museer (IABM): en introduktionskurs på ett masterprogram.
 • Sundin, O. (2006). Lärandemål i Bolognaprocessen applicerade på kursen Kvalificerad webbhantering för humanister och samhällsvetare.

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

 • Carlsson, H. (2013). Den nya stadens bibliotek : Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek. Lund studies in arts and cultural sciences, 3. Doktorsavhandling.
 • Rivano Eckerdal, J. (2012). Information, identitet, medborgarskap : unga kvinnor berättar om val av preventivmedel. Lund University, Institutionen för kulturvetenskaper.. Doktorsavhandling.
 • Wiklund, G. (2007). Interaktion i forskningspraktiken : vårdvetenskapliga forskares sociala nätverk. Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Licentiatavhandling.

Administrativt

 • Vicedekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Olof Sundin

Professor, FFU-ansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Vicedekan

 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30