lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, förståndare för Centrum För Öresundsstudier och medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker:Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag undervisar på ABM-mastern.

Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller medie- och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling om värdering av information om preventivmedel och har i ett andra spår fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Mitt tredje, och aktuella, forskningsspår rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling vid folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek och folkbibliotekarier. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Forskning

Om forskningen

Jag är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Centrum för Öresundsstudier. Jag är medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle”.

Jag har tidigare arbetat bl a som museipedagog och gymnasiebibliotekarie och har ett intresse för frågor som rör förmedling och pedagogik vid ABM-institutioner. Jag undervisar på ABM-mastern vid institutionen. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller media och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling, "Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel", om värdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andra spår har jag studerat information om och kring HPV-vaccinationer inom skolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår, som jag fokuserar på sedan några år, rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling av folkbibliotek samt styrdokuments betydelse och funktion för folkbibliotek. Jag har specifikt ägnat mig åt bibliotekens och bibliotekariers demokratiska roll.

Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (5 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor, docent
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Avdelningsföreståndare
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum LUX:C450

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)
Box 2074, 220 02 Helsingborg (avdelningsföreståndare)

Internpost hämtställe 30