lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har nyligen påbörjat ett projekt med namnet Konst och förvandling (Art and Transformation). Projektets syfte är att fördjupa förståelsen av en existentiell sida av vår relation till konsten: hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Begreppet "unselfing", när ”jagets murar faller”, myntat av filosofen och författaren Iris Murdoch, är viktigt för projektet.

I övrigt rör sig min forskning framför allt inom tre områden.


Det första är ”visuell historiografi”, hur historiemedvetande påverkas av och uttrycks i konst och visuell kultur.


Det andra är hur bilder av människokroppens inre, från anatomi till biomedicin, uttrycker och påverkar föreställningar om människan som biologisk organism, existentiellt väsen och samhällsvarelse.

Det tredje området är performativitet och kreativitet, i synnerhet i skärningspunkten mellan konsten och lagen.

Forskning

Om forskningen

Jag har nyligen påbörjat ett projekt med namnet Konst och förvandling (Art and Transformation).

Projektets syfte är att fördjupa förståelsen av en existentiell sida av vår relation till konsten: hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Det kan handla om estetiska erfarenheter som genomgripande förändrar förhållandet till världen, eller om den "transfiguration av det vardagliga" (Arthur Danto) som är central i den institutionella konstteorin, eller åter andra sätt som relationen jag-värld förvandlas genom det estetiska eller konsten. Begreppet "unselfing", när ”jagets murar faller”, myntat av filosofen och författaren Iris Murdoch, är viktigt för projektet.

I övrigt rör sig min forskning framför allt inom tre områden.

Det första är ”visuell historiografi”, hur historiemedvetande påverkas av och uttrycks i konst och visuell kultur.

Det andra är hur bilder av människokroppens inre, från anatomi till biomedicin, uttrycker och påverkar föreställningar om människan som biologisk organism, existentiellt väsen och samhällsvarelse.

Det tredje området är performativitet och kreativitet, i synnerhet i skärningspunkten mellan konsten och lagen.

Min forskning drivs av en fascination inför hur människan skapar betydelser och meningsfullhet genom att se på och avbilda världen på olika sätt. Men också hur den materiella världen behåller en stumhet inför människans försök att begripa den - glappet mellan mening och materia, namn och kropp. Jag har haft mycket tvärvetenskapliga samarbeten, med historiker, etnologer, jurister och biomedicinare.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (33 st)
Konferensbidrag (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Max Liljefors

Professor
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar