lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

FM, doktorand och lärare i bok- och bibliotekshistoria, bokbindarmästare, projektledare ProBok, Universitetsbiblioteket.

I min forskning studerar jag bokbandets form och funktion i relation till den tryckta texten, marknaden och användaren. Intresset bottnar i min yrkesmässiga bakgrund som handbokbindare med specialisering på bokhistoriskt material i olika former och en konstnärlig verksamhet. Jag betraktar min forskning som en vidareutveckling av det arbetet.

I juni lägger jag fram min avhandling ”Med coleurt omslag” Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. I den behandlar jag den pappersbundna bokens form och funktion i svensk bokkultur årtiondena kring 1800.

Sedan januari 2010 arbetar som projektledare i ProBok vid Universitetsbiblioteket. Projektet syftar till att utveckla en nationell materielbibliografisk databas där man tillgängliggör information om bokband och provenienser hos äldre tryck bevarade i svenska bibli

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (7 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Undervisning och kursutveckling
Sedan 2002 har jag undervisat på grundutbildningen i bokhistoria inom ämnena bibliografi, bibliotekshistoria, bokmarknad, bokbandshistoria, grafisk tryck- och bildproduktion, läsningens historia och papperets historia.
Kurserna Tryckproduktion 5 p., Bibliografi 5 p., sedan 2007 Bibliografi och grafiska tekniker 15 hp., Läsningens historia 4 p., Samlingar och beskrivningar av dokument 3 p.

Projekt
Bokband. Terminologi och metod för dokumentation av bokband. Utarbetad i samarbete med Kungl. Biblioteket 2006. Stencil.

Bokband och utställningar
- Nordiska bokband 2005. Konstakademien och Kulturhuset, Stockholm våren 2005; Rösska museet, Göteborg, sept-nov 2006 samt i Island, Norge, Finland och Danmark.
- Möjligt och omöjligt svenska bokband 1998, Kungl. Biblioteket, Stockholm.
- Svenska bokband. Bokband av 54 nutida handbokbindare visade på Galleri Astley i Uttersberg hösten 1996. Fridhemsborg, Malmö 1996.
- Europaeiske Bogbind ’93. Kongl. Biblioteket Köpenhamn, Rhösska museet Göteborg och Odense.
- Mästarband 1997.

Nätverk
Medlem av nätverket HIBOLIRE; The Nordic-Baltic-russian network on the History of Books, Libraries and Reading. www.info.uta.fi/HIBOLIRE/Hibolire_intro.html

Helena Strömquist

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Helena Strömquist kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk