lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är etnolog och mitt övergripande forskningsintresse berör hur kropp och materialitet är delaktiga i människors kulturella meningsskapande. Jag forskar bland annat om hur kulturella föreställningar och normer om åldrande, hög ålder och hälsa formar erfarenheter av att åldras. Till exempel studerar jag hur äldre människors användning av läkemedel påverkar synen på kropp, åldrande och identitet.

Jag är också intresserad av synen på kroppars funktionsförmåga och hur vissa kroppar anses som normala och andra som avvikande. I ett forskningsprojekt studerar jag erfarenheter av hörselnedsättning och hur mening skapas och förhandlas i mötet mellan kropp, hörseltekniska hjälpmedel/teknologi och vardagens ljudmiljöer.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (2 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Åsa Alftberg

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Åsa Alftberg kan inte längre nås via institutionen/enheten.