Person

anna.tunlidkultur.luse | 2021-01-08

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum
LUX:C351 (forskare)
LUX:C316 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige. Mina forskningsintressen har sedan dess rört de moderna biovetenskapernas och biomedicinens historia, miljöhistoria samt medicinsk humaniora. Ett centralt perspektiv har varit hur utvecklingen av nya forskningsfält etableras och legitimeras i ett samspel mellan vetenskapliga, samhälleliga och politiska intressen. Inom det medicinhistoriska fältet har jag dessutom ägnat mig åt hur utvecklingen av medicinsk kunskap och medicinska teknologier påverkar föreställningar om sjukdom, hälsa och livskvalitet. För närvarande deltar jag i det tvärvetenskapliga projektet ”Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av ’osnygga obildbara sinnesslöa’ och möjlig medveten dödssvält”.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige och är numera forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria och STS-studier. 

Mitt forskningsintresse kretsar kring villkoren för vetenskapliga kunskapsfälts etablering och institutionalisering, särskilt i relation till politiska och praktiska intressen i samhället. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt miljöforskningens utveckling med fokus på biologisk mångfald. Jag arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: ett som behandlar samspelet mellan medicinsk genetik och genetisk rådgivning, och ett som handlar om villkor och drivkrafter för utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Till mina forskningsintressen hör även utvecklingen av universiteten som centrala kunskapsinstitutioner i samhället.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (17 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Konferensbidrag (12 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

  • Medlem i vetenskapliga rådet för Stiftelsen Bengt I Lindskogs forsknings- och prisfond, 2019–
  • Styrelseledamot i Hans Larsson Samfundet, 2014–
  • Medlem i redaktionskommittén för Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, 2014–2016
  • Ledamot i Gentekniknämnden, 2013–2017
  • Ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, 2011–2017 (2014–2017 som vice ordförande)

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum
LUX:C351 (forskare)
LUX:C316 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15