Person

anna.tunlidkultur.luse | 2023-12-04

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige. Mina forskningsintressen har sedan dess rört de moderna biovetenskapernas och biomedicinens historia, miljöhistoria samt medicinsk humaniora. Ett centralt perspektiv i min forskning har varit hur utvecklingen av nya forskningsfält etableras och legitimeras i ett samspel mellan vetenskapliga, samhälleliga och politiska intressen. Inom det medicinhistoriska fältet har jag dessutom ägnat mig åt hur utvecklingen av medicinsk kunskap och medicinska teknologier påverkar föreställningar om sjukdom, hälsa och livskvalitet. För närvarande deltar jag i det tvärvetenskapliga projektet ”Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av ’osnygga obildbara sinnesslöa’ och möjlig medveten dödssvält”. Inom ramen för detta projekt fokuserar jag särskilt på hur frågan om eutanasi (dödshjälp) diskuterades i början av 1900-talet. Jag är även verksam vid Birgit Rausings Centrum för Medicinsk Humaniora.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Medlem i vetenskapliga rådet för Stiftelsen Bengt I Lindskogs forsknings- och prisfond, 2019–
  • Styrelseledamot i Hans Larsson Samfundet, 2014–
  • Medlem i redaktionskommittén för Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, 2014–2016
  • Ledamot i Gentekniknämnden, 2013–2017
  • Ledamot i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, 2011–2017 (2014–2017 som vice ordförande)

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum LUX:C316

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15