lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är pensionerad docent i biblioteks- och informationsvetenskap.

Min forskning har framför allt rört sig inom två områden, dels informell vetenskaplig kommunikation, dels bibliotekariers kompetens och yrkesroll. Båda påverkas tydligt av bl a ny teknik och nya medier. Jag var föreståndare för LUs magisterprogram i B&I (BIVIL) från starten 1994 2006 då jag blev prefekt för "den gamla" inst för kulturvetenskaper (2006-2008). Jag undervisar fortfarande lite inom ABM-masterprogrammet och är som lärare en varm anhängare av PBL, problembaserat lärande.

Jag är FK i engelska (1970) och har bibliotekarieexamen (1979). 1992 disputerade jag i Library and Information Science vid University of Toronto i Kanada. Min avhandling, Personal information management in computer science research, rör datavetenskapliga forskares informationsbeteende och forskningskommunikation. 1971-93 arbetade jag inom universitetsbiblioteken i Uppsala, Linköping och Lund.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap 2010.
Prefekt för institutionen för kulturvetenskaper, LU 2006-2008.
Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, 1994-2012.
Föreståndare för bibliotekarieprogrammet (BIVIL) vid LU 1994-2006.
Forskare vid LIBLAB, Inst för datavetenskap, Linköpings universitet 1983-87/89.
Biblioteksassistent/bibliotekarie Uppsala UB 1971-79; Linköpings UB 1979-83; Lunds UB 1987-89.- Platschef för UB1 i Lund 1989-93.

Uppdrag i urval
Ledamot av Biblioteksstyrelsen vid Lunds universitet, 2007-2011.
Ledamot av grundutbildningsnämnden för Området för humaniora och teologi, Lunds universitet, 2006-2008.
Ledamot i institutionsstyrelsen, Institutionen för kulturvetenskaper, 1997-2011.
Ledamot i styrelsen för CITU, Centrum för informationsteknik i utbildningen, Lunds universitet, 1995-2001.
Ordförande i datornämnden för Området för humaniora och teologi, Lunds universitet, 1995-2000.
Medlem av redaktionskommittén för Svensk Biblioteksforskning 2000-2010.
Medlem av redaktionskommittén för Ikoner – vision och tradition 1998-2008.
Ordförande i Svenska Bibliotekariesamfundets lokalavdelning för Sydsverige, 1990-97.

Birgitta Olander

Docent
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post birgitta.olanderkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30