lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Nilssons vetenskapliga aktivitet sträcker sig över flera fält, men kulturanalytisk forskning om gränser och transnationella processer utgör ett huvudspår. Inom ramarna för detta spår har Nilsson bland annat studerat flyktingläger, politiska rörelser och kriminella nätverk i Öresundsregionen. Vid sidan av detta har Nilsson undersökt; hur globalisering tar plats lokalt i människors vardagar (med utgångspunkt i aktiesparande som folkrörelse); hur populärmusik skapar utrymme för nya performativa praktiker; hur maskulina identiteter förhandlas med utgångspunkt i övervikt; hur genus förhandlas i religiösa kontexter i det moderna samhället. Forskningen knyts samman av ett intresse för politiska och kulturella processer samt identitetsformering. Nilsson arbetar både med samtidsstudier och kulturhistoriskt inriktade studier.

Nilsson har initierat och varit ledare för flera olika forskningsprojekt. Projekten har i flera fall varit flervetenskapliga och transnationella. Vissa har också genomförts i samverkan med privat näringsliv och museisektorn. För tillfället (2019-2022) driver Nilsson, tillsammans med Markus Idvall, ett forskningsprojekt om de kulturella processer som färgade svenska flyktingläger under andra världskriget.

Examina och akademisk position

Professor i Etnologi vid Lunds universitet (2012).

Professor i Etnologi vid Malmö Högskola (2011).

Docent i Etnologi vid Malmö Högskola (2008).
Doktorsexamen i Etnologi, Lunds universitet (2001).

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (11 st)
Artiklar (24 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Fredrik Nilsson

Forskare
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post fredrik.nilssonism.luse

Besöksadress Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress Box 2074, 220 02 Helsingborg

Internpost hämtställe 30