lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är en modebiten socialantropolog med ett stort intresse för frågor som rör samhällets integration i förhållande till praktiker och institutioner som t.ex. mode och teater.
1 juni 2011 disputerade jag i socialantropologi med en avhandling med namnet Säg inte mötesplats - teater och integration i ord och handling. Avhandlingen behandlar ämnet mångkulturella teaterprojekt. Parallellt med min forskning om teater och integration har jag sedan 2007 föreläst om mode på avdelningen för socialantropologi vid Lunds universitet. Jag är framförallt intresserad av mode som en princip av föränderlighet och inbyggt åldrande. Jag är också intresserad av apparitionens kommunikativa förmåga, d.v.s. hur kläder kommunicerar olika budskap om dess bärare.

Forskning

Om forskningen

Min avhandling Säg inte mötesplats: Teater och integration i ord och handling handlar till stor del om politiskt laddade trendord i offentligheten och hur personer som arbetar med teater och integration förhåller sig till dem. Teatervärldens förhållande till mångkultur är ambivalent. Å ena sidan anses teater i många sammanhang vara en föredömlig konstform när det gäller att representera och arbeta med mångfald. Å andra sidan kritiseras teatern för att reproducera exkluderande normsystem.
Syftet med min avhandling är att förklara och skildra en dubbel process där teater både ses som medel för förändring och som föremål för förändring. I avhandlingen behandlas projekt och produktioner som exemplifierar båda perspektiven. En möjlig anledning till polariseringen i synen på teater är ett behov att hantera en ökad social komplexitet. Den sociala komplexiteten kan förklaras utifrån en rad olika faktorer, såsom närvaron av parallella normsystem och globala maktförhållanden in transit. Sammantaget uppstår en förnimmelse av diffusa maktrelationer som hämmar förmågan till praktisk handling. Makten uppfattas å ena sidan som undflyende, å andra sidan beskrivs den vara ingjuten i samhällets strukturella byggnadsställning. Handling förskjuts därför till en symbolisk nivå, i detta fall teater. Denna transponering skulle kunna ses som ett utslag av ”magiskt tänkande”.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Hanna Wittrock

Universitetslektor
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post hanna.wittrockkultur.luse

Besöksadress Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg