lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1967, fil.dr, forskare i idé- och lärdomshistoria samt utbildningsadministratör och studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskning

Om forskningen

Humanioras samhällsrelevans i Sverige 1945-1980

Syftet med projektet är att diskutera och analysera humanioras samhällsrelevans med utgångspunkt från humanisternas intellektuella ideal och praktiker i förhållande till samhällsutvecklingen samt vilken roll och vilka funktioner som tillskrevs humaniora av externa intressenter. Betoningen ligger på humanisters intresse för samhällsutveckling, snarare än på de humanistiska ämnenas interna förlopp. Projektet har en relevans och koppling till den aktuella forskningen och debatten kring humaniora, t.ex. forskningsprojektet ”Humanisterna och framtidssamhället”, studentprojektet ”Projekt Athena” och Svenskt Näringslivs rapport ”Konsten att strula till ett liv”.
Projektet är en vidareutveckling av min avhandling "Mellan nation och omvärld" (2010) som bland annat innehåller ett kapitel om Humanistiska fonden (grundad 1927), en organisation som kom att utgöra en föregångare till Humanistiska forskningsrådet, som bildades 1959.
Projektets frågeställningar lyder: Vilka synsätt hade humanistiska forskare på humanioras roll i samhället i Sverige under perioden 1945-1980, och vilka intellektuella ideal manifesterades i anslutning till deras självbild under perioden? Vilken roll och vilka funktioner tillskrevs humaniora i samhället av externa intressen såsom politik, förvaltning, näringsliv och kultur?

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

I min roll som studievägledare vägleder jag studenter i idé- och lärdomshistoria och modevetenskap. Jag svarar på alla tänkbara frågor och funderingar kring studier och studiesociala frågor.

I min roll som utbildningsadministratör bistår jag med allehanda uppgifter, såsom LADOK-hantering, kursintyg, beställningar, lokalbokning, kompendieförsäljning m.m.

Henrik Brissman

Lärare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Arkivhanterare, studievägledare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30