lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Jag disputerade hösten 2011 på avhandlingen Fortunas klädnader: lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Lund : Sekel bokförlag, 2011).

Sedan dess har jag undervisat på grundkursen i idé- och lärdomshistoria och kvällskurserna Känslornas idéhistoria (7,5 hp) och Sexualitetens idéhistoria (7,5 hp).

Under 2014-2016 är jag verksam som postdok-forskare och lärare vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Forskning

Om forskningen

Mina särskilda forskningsintressen är för närvarande tidigmodern kulturhistoria, begreppshistoria och känslornas historia. Förutom avhandlingen har jag under de senaste åren varit engagerad i två forskningsprojekt. Inom det Lundabaserade nätverket 'Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid' skrev jag om blyghetens historia. Inom nätverket 'Configurations of Desire in Premodern Literature' undersökte jag suckandets betydelser i äldre litteratur.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

2009- Recesionsredaktör för Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

Kristiina Savin

Lärare, projektledare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristiina.savinkultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30