lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är sedan 1999 professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, numera vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Bland ett tjugotal utgivna arbeten kan nämnas Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna (1987), Fredrik Böök. En levnadsteckning (1994), Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales och postmodernismen (2a uppl 2003), Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (2004) och Humaniora i Sverige. Framväxt — guldålder — kris (2008).

Forskning

Om forskningen

Mina viktigaste forskningsområden handlar om filosofins idéhistoria och om relationen mellan idéhistoria och politisk historia. Av två pågående undersökningar handlar den ena om idéhistoriens identitet och metoder, den andra om mötet mellan René Descartes och drottning Christina av Sverige.

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (7 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Förord (2 st)
Recensioner (5 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Svante Nordin

Professor emeritus
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post svante.nordinkultur.luse

Telefon 046–222 75 92

Rum LUX:C348

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30