lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Nyligen har jag påbörjat ett nytt projekt med titeln ”Rethinking the Mythical Standards Accounts of the Enlightenment beyond Epistemology and Constructivism." Ett övergripande syfte är att belysa vilka historiografiska traditioner som formar de historiskt orienterade ämnenas syn på upplysningen med särskilt fokus på tidsuppfattningar. Projektet fokus är olika historiska temporaliteter; hur cirkulerande idéer bidrar till att forma kulturer och utveckla skilda tidsmedvetanden. Upplysningens intellektuella idéströmningar formade tankestrukturer som påverkar vår tid, något som inte minst märks i politiska diskussioner om universalism, partikularism, religion och identitetspolitik. En central aspekt är att bidra till diskussionen om relationen mellan demokratiska värden och humanioras betydelse i vårt s.k. kunskapssamhälle.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen finns i skärningspunkterna mellan filosofi, idéhistoria och vetenskapsstudier. Nyligen har jag påbörjat ett nytt projekt med titeln ”Past and Present of Enlightenment Ideas – Historiography in Flux.” Ett övergripande syfte är att belysa vilka historiografiska traditioner som används inom de historiskt orienterade ämnen. Särskilt i fokus är begreppet "posthistoria" och hur det används i relation till upplysningstraditionen.

Projektet anknyter till ett forskningsintresse som funnits sedan avhandlingen om upplysningsfilosofins människosyn, nämligen frågan hur ett gott samhälle är möjligt och hur idéer bidrar till att forma en samhällsanda och ett historiskt medvetande. Upplysningens intellektuella idéströmningar bidrog till att forma tankestrukturer som ännu påverkar vår tid, något som inte minst märks i politiska diskussioner om universalism, partikularism, religion och identitetspolitik. För närvarande avslutar jag ett tidigare projekt om den svenska analytiska filosofins efterkrigshistoria med arbetstiteln ” Den objektiva verkligheten. En föreställning i senmodern svensk analytisk filosofi.” Projektet är anknutet till mitt tredje forskningsområde, ”Teknovetenskap och upplysningsvisionen. Iintellektuella och politiska villkor för det tjugoförsta seklets kunskapsproduktion.” En aspekt av projektet är att bidra till diskussionen om humanioras roll i vårt s.k. kunskapssamhälle och mer specifikt att urskilja vilka processer som bidrar till historisk förändring, en central frågeställning såväl inom generelll historiografi som intellektuell historia. 

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (13 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Victoria Höög

Docent
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Universitetslektor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post victoria.hoogkultur.luse

Telefon 046–222 75 99

Rum
LUX:C354 (docent)
C354 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30