Konst, kultur och hälsa

Uppdragsutbildning

I samarbete med Primärvården i Region Skåne arrangerar Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet en kurs om konst, kultur och estetik som resurs inom vård och omsorg. Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.
 

Högskolepoäng: 7,5
Kurstillfälle: höstterminen 2021 (16-17 sept, 7-8 okt, 11-12 nov och 2 dec 2021) 
Alla dagar kl. 09.00-16:00. 
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Avgift: 11 000 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2021-07-31, anmälan är bindande

Anmälan sker via Lund University Commissioned Education, LUCE: Konst, kultur och hälsa

Kursens syfte

Syftet med utbildningen är att ge de studerande fördjupade kunskaper om konst, kultur och estetik som resurs inom hälso-, vård- och omsorgsarbete. Stor vikt läggs vid ny vetenskaplig forskning om hur utövande av konstarterna samt estetiska upplevelser kan främja hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering. Kursen anlägger såväl medicinska som humanistiska perspektiv på människan och hennes förmåga att skapa och erfara skönhet och mening i ett hälso- och vårdsammanhang. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Efter kursen kommer de studerande att ha kunskaper för att resonera teoretiskt om och praktiskt arrangera aktiviteter med konst, kultur och estetik för att främja hälsa och välbefinnande.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom hälsa, vård och omsorg, socialt arbete och vid kulturinstitutioner, samt inom andra verksamheter som berör det tvärfackliga fältet kultur och hälsa.

Kursens innehåll

Kursen ger teoretisk förståelse och praktisk färdighet inom fältet konst, kultur och hälsa, utifrån såväl medicinska som humanistiska perspektiv. Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet.

Kursen ger insikt i och erfarenhet av att utöva och uppleva olika konstformer, såsom bildkonst, musik, litteratur samt dans och rörelse. Ett viktigt fokus är hur skapande och estetiska upplevelser praktiskt kan förmedlas i olika sammanhang, både i vårdmiljöer, på kulturinstitutioner och i vardagen. Kursen tar också upp den estetiska upplevelsens särart samt aspekter som skönhet, mening, närvaro, tolkning och inlevelse.

Vidare berör kursen berör pedagogik, vägledning, gruppdynamik, projektutvärdering samt etiska frågeställningar.

Kursens upplägg och innehåll reflekterar utvecklingen inom kultur och hälsa-fältet de senaste åren i Sverige, i Norden och internationellt. En stor mängd vetenskapliga studier, liksom rapporter från Världshälsoorganisationen och andra aktörer, har visat på konstarternas och kulturens reella och potentiella roll för hälsa och välbefinnande och därmed också för samhällsekonomin. I Sverige, Danmark och Norden i övrigt har flera regioner nu inrättat permanenta instanser för att utveckla och implementera kultur och hälsa-perspektiven inom hälsa, vård och omsorg, bland annat med fokus på mental hälsa och främjande av folkhälsa. Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga detta syfte. 

Kursledare

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg, PhD, Centrum för primärvårdsforskningen, Region Skåne
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet

Kursens lärare

Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet
Birgit Ærenlund Bundesen, överläkare vid Psykiatrisk center Amager, Köpenhamn
Eva Bojner Horwitz, professor i Musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, affilierad till Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Peter Bjørn Franceschi, bildkonstnär, Psykiatrisk center Amager, Köpenhamn
Stine Lindahl Jacobsen, docent i musikterapi, Aalborg Universitet

En man framför en tavla av mosaik

Kursledare och examinator

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier.
Telefon: 046-222 83 94
E-post: max.liljeforskultur.luse

Kursledare

Anita Jensen, kultur- och hälsostrateg på Region Skåne
Telefon: 0724-67 28 93
E-post: Anita.Jensenskanese

Anmäl dig till utbildningen här

Schema för utbildningen

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-08-27