Kompetensprofil bokhistoria

Utbildning i bokhistoria vid Lunds universitet

Bokhistoria handlar om hur människor har kommunicerat och kommunicerar med varandra med hjälp av olika grafiska tekniker genom historien och i vår egen tid. Denna grafiska kommunikation omfattar handskrivna, tryckta eller digitala texter, bilder och många sorters dokument såsom exempelvis böcker, kartor, tidningar, affischer och förpackningar. Samspelet mellan dokument, teknik, form, individ och samhället står i centrum.

Utbildningen ökar förståelsen för hur medier (handskrivna, tryckta och digitala), deras teknik och den information de sprider formas och påverkas av samhället. Men samhället påverkas och formas också av medierna, av det informationsflöde och de kommunikationsstrukturer de grafiska teknikerna möjliggjort. Genom analys och problematisering av skriftens och tryckets historia ges kunskap om läskunnighetens spridning, folkspråkens standard-isering, etablering av lagar, regler och konventioner, spridning och vidareutveckling av kunskap, tekniker, ideologier, religioner och moden. Fokus ligger på den västerländska kulturen, men jämförelser görs med utomeuropeiska kulturer i framförallt Mellanöstern, Asien och Sydamerika.

Förståelse av skilda vetenskapliga och kulturella synsätt

 • att anlägga och hantera skiftande perspektiv på den grafiska kommunikationens historia
 • att se samband mellan grafisk form, teknik, innehåll och målgrupper eller användare
 • att med kritiska infallsvinklar delta i samhällsdebatten i frågor om informations- och mediestrukturer, bokmarknaden, böcker, läsning och litteratur
 • att analysera och förklara de samband som finns mellan bokens värld och samhället i stort
 • att kunna bedöma hur användbara olika vetenskapliga perspektiv kan vara i frågeställningar som har med böcker och bokmarknad att göra

Analys av kunskaper och attityder i ett längre perspektiv

 • att undersöka samspelet mellan texter, deras materiella medier och samhällsförändringar
 • att identifiera mönster och långsiktiga trender inom bokmarknaden
 • medvetenhet om den materiella kulturens tidsbundenhet och betydelse för samhällsutvecklingen

Informationshantering och text- och objektanalys

 • att snabbt finna det väsentliga i avancerade vetenskapliga texter
 • att bearbeta och analysera ett omfattande material bestående av exempelvis korrespondens, tidningar och tidskrifter, reklambroschyrer, bildtryck, handskrifter, tryckta och digitala böcker
 • att analysera fysiska grafiska dokument
 • att söka i handskriftsarkiv, historiska databaser och pressdatabaser, välja ut relevant material och sammanfatta
 • omsätta teoretiska kunskaper i praktiken genom analys och tolkning

Att arbeta självständigt och i samarbete med andra

 • diskutera historiska och aktuella bokhistoriska frågor
 • genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar kring analys av kommunikationshistoriska klassiker, källtexter och aktuell debatt
 • att kunna hantera och arbeta med äldre, ömtåliga böcker och dokument

 • den grafiska kommunikationens metoder och historia
 • samspelet mellan grafisk kommunikation och samhällsutveckling
 • utvecklingen av bokmarknaden och pressen
 • censur och piratkopiering
 • författarrollens framväxt och betydelse
 • bibliotekens utveckling och förändring
 • läsningens historia
 • upplysning, underhållning och opinionsbildning
 • medeltida handskrifter, tryckets introduktion och det digitala skiftet
 • modern bokproduktion och e-böcker
 • kunskapsspridning och kunskapsorganisation
 • olika skriftformer, typografiska och grafiska tekniker
 • grafisk design, bokomslag och bildtekniker

Humanister skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika. Humanister ...

 • har stor frihet när det gäller att sätta samman en personlig utbildningsprofil; huvudämnet kan kombineras fritt med ett eller flera andra ämnen och utbildningen kan vara antingen tvärvetenskaplig eller specialistinriktad
 • kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana att jobba mot en deadline
 • kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är vana vid självständigt problemlösande
 • kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på ett lättförståeligt vis
 • har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, argumentation, reflektion och analys
 • kan handskas med stora mängder data, bedöma risker och dra slutsatser
 • har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
 • kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga

 • förläggare
 • redaktörer
 • grafiska formgivare
 • forskare
 • lärare
 • informatörer
 • kommunikatörer
 • kulturjournalister
 • författare
 • utredare

... och inom

 • arkiv
 • bibliotek
 • museer
 • förlagsbranschen
 • antikvariat- och auktionsbranschen
 • kultursektorn
 • antikvarie- och kulturarvssektorn
 • medierna
 • kulturadministration och kulturproduktion

 • kultur- och textanalyser
 • hantering, analys och förmedling av äldre dokument och böcker
 • utredningar
 • informationssökning
 • faktaframställning och textproduktion
 • kommunikation och identitetsskapande genom text och bild
 • grafisk teknikhistoria
 • analys och kontextualisering av grafiska dokument, deras stil, ursprung och betydelse
 • böcker och andra tryck i museologiska sammanhang

... då ska du anställa en bokhistoriker!

Omslagsbild av gammal handskrift.

Kompetensprofilen finns också som tryckt folder

Välkommen att hämta ditt exemplar hos studievägledarna på Institutionen för kulturvetenskaper.

Examen

En filosofie kandidatexamen består av universitetsstudier i tre år på grundnivå, varav tre terminer (1,5 år) i ett huvudämne (huvudområde). Beroende av vad man kombinerar sitt huvudämne med skaffar man sig kompetenser för olika yrken/yrkesområden.

En filosofie masterexamen består av två års studier på avancerad nivå.

Läs mer om vägar till examen på webben:
www.kultur.lu.se/examen

 

Är du intresserad av att läsa bokhistoria?

Klicka här för att läsa mer om grundkursen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-09-19