Kompetensprofil konsthistoria och visuella studier

Utbildning i konsthistoria vid Lunds universitet

Konsthistoria och visuella studier kan studeras på grundläggande och avancerad nivå till och med magisternivå och utgöra huvudområde i kandidat- och magisterexamen. Examen kan även byggas på till masternivå genom masterprogrammet i Visual Culture.

De grundläggande studierna innehåller en presentation och problematisering av huvuddragen i den västerländska konst-, design- och arkitekturhistorien. Den visuella kulturens skiftande uttryck och funktioner studeras och praktisk träning ges i att beskriva, tolka och analysera olika slags verk samt placera dessa i sina sammanhang. Studieobjekten utgörs av konstbilder, massproducerade bilder, fotografi, arkitektur, stadsbyggnad med mera. Verken diskuteras i förhållande till den kultursituation i vilka de tillkommit, till de individuella upphovsmännen och till konst- och bildtraditionen.

På fortsättnings- och kandidatnivå utvecklas studierna i teoretiskt och metodiskt hänseende, och studenterna tränas i att arbeta vetenskapligt med frågor rörande konsthistoria och visuell kultur. Examensarbetet har formen av ett uppsatsprojekt som genomförs under tio veckor. Som student i konsthistoria och visuella studier har man stor frihet att forma sin egen professionella profil. Man kan välja att fördjupa sig på olika områden inom visuell kultur; bildkonst från olika epoker och aspekter, fotografi, massbild, webbdesign, arkitektur, arkitekturmiljöer, scenografi, installationer, performance, street art, landskapskonst och trädgårdskonst. Studierna kompletteras med ämnesstudier inom andra discipliner som kan väljas inom vida ramar och på olika sätt breddar utbildningen.

Att analysera och tolka

 • tolka och förklara konst, arkitektur och andra former av visuell kultur
 • datera och stilbestämma arkitektur, konst- och designobjekt samt inplacera dem korrekt i och relatera till historiska och kulturella sammanhang
 • resonera självständigt och kritiskt om bildkonst, design och arkitektur

Att planera och genomföra undersökningar och projekt

 • bearbeta frågeställningar inom det visuella fältet metodiskt
 • arbeta fram en problemformulering inom fältet konsthistoria och visuella studier och genomföra en undersökning på ett systematiskt sätt
 • självständigt utföra informationssökningar inom visuell kultur och konsthistoria, analysera och kritiskt tolka information och presentera den
 • kritiskt utvärdera ämnesspecifika texter, t.ex. konstkritik och konstvetenskaplig text

Kommunikation

 • behärska muntlig och skriftlig framställning
 • kunna delta med kritiska argument i diskussioner
 • kommunicera sina kunskaper skriftligt och muntligt till en publik utan fackkunskaper inom området konsthistoria och visuella studier
 • kommunicera och diskutera frågor om konstens, bildens, arkitekturens och designens plats i samhället vad gäller olika typer av maktförhållanden: genus, etnicitet och kulturell mångfald
 • med kritiska infallsvinklar delta i samhällsdebatten i konst- och arkitekturfrågor
 • skriva välformulerad text: artiklar, essäer, kritik

Att arbeta självständigt och i grupp

 • samarbeta kring visuella problem, resonera och förklara utifrån teori, empiri och objekt

 • västerlandets visuella kultur, däribland dess konst-, design- och arkitekturhistoria
 • övergripande konstteoretiska frågor
 • tolkning, beskrivning och analys av konstverk, bilder, byggnader och arkitektoniska miljöer
 • de konsthistoriska objektens relation till en stil- och modehistorisk tradition
 • konsthistoriens relation till olika samhälleliga och kulturella kontexter
 • perspektiv på konst och visualitet i förhållande till makt, genus, etnicitet och mångfald

Humanister skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika. Humanister ...

 • har stor frihet när det gäller att sätta samman en personlig utbildningsprofil; huvudämnet kan kombineras fritt med ett eller flera andra ämnen och utbildningen kan vara antingen tvärvetenskaplig eller specialistinriktad
 • kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana att jobba mot en deadline
 • kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är vana vid självständigt problemlösande
 • kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på ett lättförståeligt vis
 • har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, argumentation, reflektion och analys
 • kan handskas med stora mängder data, bedöma risker och dra slutsatser
 • har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
 • kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga

 • kultursekreterare och kulturchefer
 • kulturadministratörer
 • kulturproducenter
 • konstkritiker
 • kulturjournalister
 • curatorer
 • museitjänstemän
 • antikvarier
 • museipedagoger
 • konstpedagoger
 • lärare
 • forskare

... och inom

 • auktionsbranschen
 • förlagsbranschen
 • resebranschen
 • turism och upplevelsesektorn

eller, med påbyggnads-utbildning, som t.ex.

 • bibliotekarier
 • arkivarier
 • konservatorer
 • kommunikatörer

 • att förstå konstens uttryck och verkan förr och nu
 • att kommunicera genom bilder
 • att förstå det visuellas betydelse – filosofiskt, psykologiskt och socialt
 • att beskriva, katalogisera och tolka bilder och andra visuella artefakter
 • att undervisa om konst, bild och visualitet

...då ska du anställa en konsthistoriker!

Omslagsbild konstverk i rosa.

Kompetensprofilen finns också som tryckt folder

Välkommen att hämta ditt exemplar hos studievägledarna på Institutionen för kulturvetenskaper.

Examen

En filosofie kandidatexamen består av universitetsstudier i tre år på grundnivå, varav tre terminer (1,5 år) i ett huvudämne (huvudområde). Beroende av vad man kombinerar sitt huvudämne med skaffar man sig kompetenser för olika yrken/yrkesområden.

En filosofie masterexamen består av två års studier på avancerad nivå.

Läs mer om vägar till examen på webben:
www.kultur.lu.se/examen

 

Är du intresserad av att läsa konsthistoria och visuella studier?

Klicka här för att läsa mer om grundkursen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-09-19