Person

Cecilia Hildeman Sjölin

Universitetslektor, avdelningsansvarig

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.hildeman_sjolinkultur.luse

Telefon 046–222 33 61

Rum LUX:C435

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är verksam vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier och fungerar som koordinator för det internationella masterprogrammet i Visual Culture.
Som lektor undervisar jag för närvarande på grundkurserna inom konsthistoria och visuella studier, där jag har hand om antik- och medeltidsavsnitten. Jag är också verksam som lärare vid masterprogrammet i Visual Culture.
Min forskning har främst legat inom medeltidsområdet – min doktorsavhandling, Bilden, texten och kyrkorummet, behandlar medeltida kalkmåleri i nordiska kyrkorum. I centrum står dels bilderna och texten, dels bilden, rummet och betraktaren. Jag arbetar fortsättningsvis med en studie av bild och betraktare i rummet i senare epoker, och ur liknande perspektiv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskningsverksamhet har koncentrerats kring projektet Rummet, människan och bilden. Avsikten är att studera det Sydskandinaviska medeltida och eftermedeltida kyrkorummets utformning med dess bildframställningar ur ett performativt perspektiv. Centrala är frågorna: Hur utformas rummet i förhållande till/utifrån människan som individ och som grupp, de rituella rörelserna och förflyttningarna i rummet? Hur förändras rummet och dess bilder/bildbruk med förändringarna i kulten/rummets användning? Hur påverkas rummets bilder, användningen av bilder i rummet, i och med senmedeltid, reformation, 1700-1800-tal?
Dessa frågor står i centrum för texten Kyrkorum och bild i Brunnby kyrka, som 2010 publicerades i Flytande gränser, Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (red Anders Palm & Hanne Sanders) utg i samarb m Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen & Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet.

Böcker (2 st)

 • Hildeman Sjölin, C. (2006). Bilden, texten och kyrkorummet. En studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri. Edition Arcana. Doktorsavhandling.
 • Hildeman Sjölin, C. (1995). Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri. Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet. Licentiatavhandling.

Artiklar (4 st)

 • Hildeman Sjölin, C. (2014). Gränsens ikonografi: En studie av kalkmålade bilder vid kyrkorummens trösklar och gränser. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 89. Gleerups Utbildning AB.
 • Hildeman Sjölin, C. (1988). Borgmästarehusets muralmålningar. Ystadiana: Ystads Fornminnesförenings Skrift, XXXIII, 105-125. Ystads fornminnesförening.
 • Hildeman Sjölin, C. (1983). Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II. Tomelilla Hembygdskrets Årsbok, 22-35. Tomelilla Hembygdskrets.
 • Hildeman Sjölin, C. (1981). Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I. Tomelilla Hembygdskrets Årsbok, 1981, 10-19. Tomelilla Hembygdskrets.

Bokkapitel (3 st)

 • Hildeman Sjölin, C. (2014). Sankt Olof: Kyrkorum och bilder under medeltiden. [Host publication title missing].
 • Hildeman Sjölin, C. & Rosenqvist, J. (2014). Kyrkorummet som pedagogiskt problem - och möjlighet. I Lindblad, J., Widmark, H. & Karlsmo, E. (Red.) De kyrkliga kulturarven Aktuell forskning och pedagogisk utveckling.
 • Hildeman Sjölin, C. (2010). Kyrkorum och bild i Brunnby kyrka. I Sanders, H. & Palm, A. (Red.) Flytande gränser: Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (pp. 62-93). Makadam förlag.

Konferensbidrag (5 st)

 • Rosenqvist, J. & Hildeman Sjölin, C. (submitted). Kyrkorna och internationaliseringen i undervisningen.
 • Hildeman Sjölin, C. (2013). Över gränsen: Liminalitetsaspekter på senmedeltida kalkmåleri i några skånska kyrkorum.
 • Holst-Ekström, M., Hildeman Sjölin, C. & Fritz, B. (2010). Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt.
 • Hildeman Sjölin, C. (1996). Jesu födelse i ord och bild. I Härdelin, A. & Brodd, S.-E. (Red.) [Host publication title missing] (pp. 431-444), Maria i Sverige under tusen år. Artos & Norma.
 • Hildeman Sjölin, C. (1985). Kvinnobilder - helgonnamn. I Trotzig, G. (Red.) Iconographisk post (pp. 17-28), 1985:2. Riksantikvarieämbetet.

Undervisning

Cecilia Hildeman Sjölin

Universitetslektor, avdelningsansvarig

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.hildeman_sjolinkultur.luse

Telefon 046–222 33 61

Rum LUX:C435

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30