lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Från början stod det klassiska bondesamhället i fokus och jag analyserade det med utgångspunkt från de många ogifta mödrarnas situation: "Horan i bondesamhället" (1977). Inom projektet "Kultur och klass" blev temat kulturkrocken mellan bönder och den framväxande borgerligheten:"Den kultiverade människan" (1979) och detta följdes så upp i en studie av samhälls-och kulturbygget under mellankrigstiden: "Modärna tider" (1985). Kropp,ras och hygien var där ledteman.
Forskningen under senare år har följt två huvudspår. Å ena sida ett intresse för den roll som känslor och erfarenheter spelar i kulturen. Det syns bl a i böckerna "Berörd" (2012) och "Being There" (2003), där jag strävat efter att slå broar mellan den filosofiska fenomenologin och praktisk, etnologisk kulturanalys. Å den andra sidan en inriktning på fostran och identitesformande strukturer i det svenska samhället, något jag tagit upp böcker om sjukskrivningar "I ohälsans tid" (2009), utbildning "Ljusnande framtid(1998)och ungdomskultur "Dansbaneeländet"(1988). Minnespolitik i Europa "Minnesmärken"(2007) och och riktningar inom europeisk forskning "Blackwell Companion to the Anthropology of Europe" (2012) har också varit viktiga temata. Sedan 2009 arbetar jag som Professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge och har där möjlighet att återknyta till jämförelser av skandinavisk kultur jag inledde under åren på 90-talet som heltidsanställd professor i Bergen, Norge.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (15 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jonas Frykman

Professor emeritus
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.frykmankultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30