lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och lektor i bokhistoria ochhar arbetat med forskning och undervisning i ämnet sedan 2002.

Minforskning kretsar kring frågor om hur det meningsskapande samspelet mellanmänniskan och den materiella världen kommer till uttryck inom områden som harmed grafisk kommunikation att göra. Jag har just fått forskningsmedel till tvånya projekt som fokuserar på tryckhistoria, typografi och lokal tryckkultur i södraSverige.

Min senaste artikel handlar om boktryckarmärkeni svenskt tryck 1483–1599 och hur märkena kan förstås som verktyg ikonstruktionen av yrkesidentiteter och distinkta verksamhetsområden. Artikelningår i en stor volym om europeiska boktryckarmärken, TypographorumEmblemata. ThePrinter’s Mark in the Context of Early Modern Culture, som utges av de Gruyter i november.

I artikeln använder jag mig av Einar Hansens boksamling och trycksamlingenSvenskt Bokmuseum. Dessa fantastiska samlingar har vi också stor glädje av iundervisningen. Förankringen i det fysiska dokumentet är utmärkande för bokhistoriaoch att arbeta i skärningspunkten mellan äldre dokument och det förflutnaskulturella komplexitet är enormt roligt.

Forskning

Om forskningen

I min forskning intresserar jag mig för hur mening skapas i samspelet mellan människan och de medier och dokument genom vilka hon kommunicerar, både i det förflutna och i vår egen samtid. Det svenska tryckets historia intresserar mig också, både med avseende på själva teknikens spridning och funktion och på de böcker och andra trycksaker som producerades. För närvarande driver jag ett internationellt projekt om böcker och politik och jag inleder under året ett individuellt projekt kring tryckkulturens tidiga utveckling i södra Sverige. Tillsammans med min kollega Gunilla Törnvall inleder jag även arbetet med att ta fram en lärobok i bokhistoria och tillsammans med kollegor på Universitetsbiblioteket i Lund arbetar jag fram en bok om det så kallade vardagstrycket, alltså efemärt tryck. 

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (14 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (14 st)
Övrigt (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30