Person

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

 • Avdelningen för intermediala studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum C341

Min forskning och undervisning fokuserar huvudsakligen på att undersöka hur mening produceras vid mötet av olika typer av intermediala fenomen. Jag är särskilt intresserad i den intermediala musik- och ljudkulturen. Därtill är jag allmänt kulturvetenskapligt intresserad vilket framträder i såväl undervisning som forskning.

Utbildning och positioner:

Jag är disputerad musikvetare (2007) och även docent i ämnet (2016). Jag är dock anställd som universitetslektor i intermediala studier (2010) med särskild inriktning mot musik och arbetar ofta och gärna mot och med andra ämnen i såväl undervisning som forskning.

Avslutad och pågående forskning sedan disputation:

Jag har skrivit artiklar om intermediala studier och dess relation till musikvetenskap, om tolkning av musik, om musik och narrativitet i instrumentalmusik och medicinsk humaniora. Just nu arbetar jag med ett projekt om musikens och ljudens funktioner i audionarrativ som exempelvis radiodrama.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är docent i musikvetenskap, universitetslektor i intermediala studier och verksam inom ett brett kulturvetenskapligt fält. Detta har fört med sig en forskningsverksamhet som är multi- och interdisciplinär till sin karaktär, där musiken oftast står i fokus, men inte enbart. Min forskningsverksamhet hittills har rört sig inom fyra överlappande områden:

 1. Musik utifrån ett idéhistoriskt perspektiv
 2. Musik och ljud utifrån ett intermedialt perspektiv
 3. Musikvetenskap och intermediala studier som forskningsfält
 4. Kulturvetenskap i bred bemärkelse

Min avhandling behandlade svensk konstmusik under perioden 1945–1960 och fokuserade på idédebatter om den moderna musikens sociala och estetiska aspekter (Måndagsgruppen). Forskningen kring musik och ljud utifrån ett intermedialt perspektiv har varierat: från studier av musikens relation till skivomslag (Gustav Mahler och Gustav Klimt), om musik och narrativitet i instrumentalmusik (Brad Mehldau) och musikens och ljudens funktioner i radiodrama (The Unforgiven).

Musikvetenskapen har alltmer kommit att fragmenteras (specialiseras) i en mängd olika underämnen. Under senare tid har mediebegreppet fått en större roll. I detta sammanhang har jag bidragit med perspektiv och har publicerat texter som rör relationen mellan musikvetenskap och intermediala studier. Jag ser denna relation som central för min forskningsvetenskap.

Att min forskningsverksamhet dessutom rör sig inom det breda kulturvetenskapliga fältet är delvis ett resultat av en öppen institution där samarbeten över ämnesgränser utgör en naturlig del av verksamheten genom olika forskningsnoder (till exempel digitala kulturer, estetiska studier, medicinsk humaniora och studier i populärkultur). Detta har bland annat lett fram till två autoetnografiska studier inom medicinsk humaniora (diabetes typ-1 och koloncancer), samt en samling essäer som kretsar kring författaren, poeten och filosofen Lars Gustafssons verksamhet.

Min nuvarande forskning fortsätter i ovan områden: å ena sidan ett antal fallstudier om musikens och ljudens funktioner i radiodrama, om relationen mellan ord och musik, om medierade framföranden, om cover version som intermedialt fenomen, och å andra sidan fördjupade teoretiska och metodologiska studier i tolkningens praktik (framför allt den hermeneutiska fenomenologin).

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (11 st)

Recensioner (4 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Ansvar:

 • Forskningsansvarig: Intermediala studier. 2020–
 • Skyddsombud: Institutionen för kulturvetenskaper. 2018–
 • Avdelningsansvarig: Intermediala studier. 2016–2018.
 • Avdelningsansvarig: Kulturarbete och intermedialitet. 2009–2012.
 • Kursansvarig: Förlags- och bokmarknadskunskap. 2009–2011.

Redaktörskap:

 • Huvudredaktör för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2016–
 • Medlem i redaktionen för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2013–

Publikationer:

Se länken publikationer (ovan) för det som är publicerat.

Föredrag, forskningsmedverkan och presentationer (2015 och framåt; för äldre föredrag, se pdf-fil nedan):

 1. Kulturnatten 2019: "Kolon: en essä om smärta, tid och väntan", 10-årsjubileum: LUX 2019.
 2. Kulturseminarium 2018: ”Essän som vetenskaplig form?” och boksläpp (Jag tänker), Lund 2018.
 3. Bokmässan 2017: ”En musikalisk road movie: om den amerikanske jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider – en berättelse i ord, bild och ton”, Göteborg, 2017.
 4. Lund Contemporary 2017: Musik, konst och intermedialitet, Skissernas museum, Lund: "Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna", Lund 350 år, 2017.
 5. Musik och samhälle: Tema Musik och Elektricitet, Lund: "Naturvetenskapliga ideal i svensk elektronisk konstmusik", 2016.
 6. Kulturseminariet, Forskningsnoden Medicinsk humaniora, Lund: "Det autoimmuna jaget - om att sätta gränser", 2016.
 7. Centrum för kognitiv semiotik, Lund: "An Imaginary Musical Road Movie: Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau’s Concept Album Highway Rider", 2016.
 8. Bildningsbyrån – ordförrådet: "ontologi", 2016 (http://urskola.se/Produkter/193248-Bildningsbyran-ordforradet-Ontologi).
 9. Musik och Samhälle: Tema Musik och Kunskap, Lund: "Är musik verkligen en sten? Några reflektioner kring musikens epistemiska och ontologiska egenskaper", 2015.
 10. 17th Nordic Musicological Congress, Aalborg: "Word and Music Studies: Types of Word and Music Relations – A Few Case Studies", 2015.
 11. Medical Humanities Seminar, Lund: "Att leva med diabetes eller vara diabetiker? Ontologiska begrundanden om vad det innebär att leva med en avvikande egenskap", 2015.

Pedagogisk erfarenhet:

 1. Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2005.
 2. Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledning och kursplanering" (4,5 hp), 2009.
 3. Pedagogisk meritportfölj (1,5 hp), 2010.
 4. Forskarhandledning - en introduktion (2 hp), 2013.

Jag är också medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen HEX (Humanistisk EXperiementgrupp) vid Lunds universitet. Gruppen består av forskare från olika ämnen vid de humanistiska fakulteterna som försöker hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora.

Övrigt:

 1. Peer Review-granskare för Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research
 2. Peer Review-granskare för Svensk Tidskrift för Musikforskning (STM)
 3. Peer Review-granskare för Management and Organizational History (MOH)
 4. Peer-Review-granskare för Journal of Aesthetics & Culture (JAC)
 5. Peer-Review-granskare för Danish Musicology Online (DMO)
 6. Ledamot i betygsnämnden för Katarina Botwids avhandling, The Artisanal Perspective in Action (2016)
 7. Ingår i forskningsnoden för estetiska studier, Lunds universitet
 8. Ingår i forskningsnoden för populärkultur, Lunds universitet
 9. Tidigare vice ordförande för Tobias Norlindsamfundet för musikforskning
 10. Medlem i The International Association for Word and Music Studies (WMA)
 11. Medlem i Svenska samfundet för musikforskning (SSM)
Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

 • Avdelningen för intermediala studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum C341