lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min licentiatuppsats är fokuserad på Nationalmuseumunder perioden 1890–1920. Närmare bestämt museets förvärv av oljemålningargenom köp med hjälp av statliga medel samt privata donationer. De senare i formav monetära resurser och gåvor av konkreta målningar. Studien ska tydliggöradonationernas kvantitativa och kvalitativa betydelse genom att undersökaantalet förvärvade målningar över tid tillsammans med faktorer som konstnärernasnationella härkomst samt verkens tillkomstperiod och motiv. Sammantaget ska variablernage en bild av donationernas betydelse och påverkan på Nationalmuseets samling.Därutöver kommer utrymme ges åt såväl museets beslutsfattare som enskildadonatorer och de sociala drivkrafterna bakom viljan att bidra till det offentligamuseet. Den franska sociologen Pierre Bourdieus teorier kommer fungera somhuvudsaklig tolkningsram.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

På min meritlista finns utbildningsexamina som fil.dr. i ämnet ekonomisk historia, fil.mag. i pedagogik och rektorsprogrammet. Utbildningar som givit visst stöd när jag i arbetslivet fungerat som företagare, konsult, föreläsare, gymnasielektor och gymnasierektor.

Robert Thavenius

Doktorand
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30