Kompetensprofil etnologi

Utbildning i etnologi vid Lunds universitet

Studenter som läser etnologi i Lund lär sig hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa kulturella mönster. För att kunna göra detta övas de i att analysera den roll som faktorer som genus, klass, etnicitet, och kulturell identitet spelar i vårt möte med andra människor. De lär sig också de metoder och tekniker som behövs för att planera, organisera och bedriva ett etnografiskt fältarbete. Detta kan vara inriktat på kulturella företeelser och aspekter av vardagslivet som har betydelse inom allt från hälsa och turism till samhällsbyggnad och företagsutveckling.

Examensarbetet på kandidatnivå genomförs under minst tio veckor och baseras på ett självständigt insamlat material.

Etnologi kan man läsa upp till kandidatnivå och därefter kan man gå vidare på avancerad nivå och läsa vår engelskspråkiga masterutbildning i Applied Cultural Analysis.

Kulturanalys

 • att upptäcka beteendemönster och se invanda mönster och rutiner med nya ögon
 • förhållanden mellan människa och föremål
 • att använda ett historiskt perspektiv för att tolka nutiden
 • att synliggöra tyst kunskap
 • förmågan att kombinera och se mönster i olika typer av källor
 • att se olika vardagliga fenomen i samhället utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv och hur människor upplever och bemöter dessa fenomen

Etnografiska metoder och dokumentationsteknik

 • att genomföra kvalitativa undersökningar
 • att genom fältarbete skapa ett relevant forskningsmaterial
 • att förbereda och genomföra intervjuer samt transkribera dessa
 • att göra olika typer av observationer av fysiska miljöer och situationer och redovisa dessa i ett forskningsbart dokument

Analys och bearbetning av

 • arkivmaterial
 • bilder och föremål
 • databaser och nätbaserat material
 • massmedialt material
 • berättelser och praktiker

Muntliga och skriftliga presentationer

 • att skriva pm, rapporter och uppsatser samt skriva en projektplan inför forsknings- eller dokumentationsarbete
 • att presentera, diskutera och argumentera utifrån sina resultat med hjälp av muntligt berättande, texter och föremål

 • kulturmöten, mångfald och integration
 • kulturmönster och kulturella processer
 • ritualer, vanor och traditioner
 • vardagsliv förr och nu
 • kulturell förändring och stabilitet
 • berättande och gestaltning
 • folklore och populärkultur
 • lokal, regional och nationell identitet
 • försörjning och konsumtion
 • genus, klass och etnicitet
 • etnografi och fältarbete
 • makt och motstånd

Humanister skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika. Humanister ...

 • har stor frihet när det gäller att sätta samman en personlig utbildningsprofil; huvudämnet kan kombineras fritt med ett eller flera andra ämnen och utbildningen kan vara antingen tvärvetenskaplig eller specialistinriktad
 • kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar en vana att jobba mot en deadline
 • kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och är vana vid självständigt problemlösande
 • kan förklara komplicerade akademiska texter och forskning på ett lättförståeligt vis
 • har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskussion, argumentation, reflektion och analys
 • kan handskas med stora mängder data, bedöma risker och dra slutsatser
 • har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik
 • kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga

 • journalister inom kultur och samhällsfrågor
 • konsulter, till exempel inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor
 • marknads- och trendanalytiker
 • projektledare
 • kommunikatörer
 • lärare
 • forskare
 • arkivarier

... och inom

 • kultursektorn
 • museisektorn
 • antik- och auktionsbranschen
 • turism och upplevelsesektorn
 • intresse- och branschorganisationer

 • kulturanalys
 • kulturmöten
 • mångfalds- och integrationsfrågor
 • dokumentation och research
 • kvalitativa undersökningar
 • utvärderingar
 • verksamhetsutveckling
 • utställningar
 • kulturhistorisk analys och värdering
 • trend- och omvärldsanalyser
 • konceptutveckling

... då ska du anställa en etnolog!

Omslagsbild med en cykelsadel av äldre modell.

Kompetensprofilen finns också som tryckt folder

Välkommen att hämta ditt exemplar hos studievägledarna på Institutionen för kulturvetenskaper.

Examen

En filosofie kandidatexamen består av universitetsstudier i tre år på grundnivå, varav tre terminer (1,5 år) i ett huvudämne (huvudområde). Beroende av vad man kombinerar sitt huvudämne med skaffar man sig kompetenser för olika yrken/yrkesområden.

En filosofie masterexamen består av två års studier på avancerad nivå.

Läs mer om vägar till examen på webben:
www.kultur.lu.se/examen

 

Är du intresserad av att läsa etnologi?

Klicka här för att läsa mer om grundkursen.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-09-19